Giá trị Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS VŨ THỊ NGHĨA

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nền tảng lý luận cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đỗ Công Tiến

Tạp chí Cộng sản

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay

Hoàng Thị Huyền

Học viện Chính trị Công an nhân dân