Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGÔ HƯỚNG NAM - Và cộng sự*

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

Thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

TS Hoàng Thị Kim Oanh - PGS, TS Vũ Thị Thanh Xuân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chánh Văn phòng đại diện phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

TS. TRẦN HÀ

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc

PGS, TS. TRẦN VI DÂN

Trung tướng, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bằng sức mạnh niềm tin của nhân dân

PGS, TS. ĐOÀN TRIỆU LONG

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III