Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

TS. TRẦN HÀ

Đại học Quốc gia Hà Nội

Giao lưu văn hóa thế giới trong chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam

PGS, TS. Lê Thanh Bình

Học viện Ngoại giao