Bồi dưỡng niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho thanh niên trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Phạm Thị Lan

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

Ngô Thị Thu Ngà

Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bằng sức mạnh niềm tin của nhân dân

PGS, TS. ĐOÀN TRIỆU LONG

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân với Đảng

Nguyễn Hoàng Việt

Tạp chí Cộng sản

Phát huy vai trò của công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Việt Hùng

Học viện An ninh nhân dân