Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hà Phương

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia công việc ở cơ sở miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số

HÙNG ANH

100 năm hành trình lịch sử: Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản