Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Nghiên cứu và thực thi chính sách nhằm phục hồi và phát triển bền vững

GIA BẢO

Phát triển mạng VCNet thành diễn đàn trao đổi thông tin chính thống của người Việt

Võ Văn Phuông

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương