Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Vũ Thùy Linh