Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Phạm Hùng

Báo chí cần chủ động bám sát, tuyên truyền kịp thời những ngày lễ lớn, sự kiện, vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020

Nguyễn Thanh Hải