Mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay - Thực tiễn thành phố Đà Nẵng

TẤT TRƯỜNG

Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nguyễn Hà Phương

Tạp chí Cộng sản