Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Anh Tú

Trường Đại học Thương mại

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Nguyễn Tường Văn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xác định các ngành kinh tế có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Tỉnh Kon Tum huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, phát triển bền vững

LÊ NGỌC TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Nhóm các nền kinh tế mới nổi năm 2021 và triển vọng

PGS, TS. PHẠM THỊ THANH BÌNH - VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG