Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

GS, TS. NGUYỄN ĐĂNG THÀNH - TS. ĐẬU HƯƠNG NAM

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bản lĩnh chính trị của Đảng - nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển

ĐẠI TÁ, PGS, TS. NGUYỄN VĂN SỰ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Ngọc Hùng