Tọa đàm khoa học: “Những ý kiến tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Tọa đàm khoa học: “Những ý kiến tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (tiếp theo)

Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn - một điểm nhấn quan trọng trong bài viết “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐỖ NGỌC AN

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam