Dịch chuyển lao động nông nghiệp ở Việt Nam: Một số hàm ý chính sách

TS. Lê Phương Hòa

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á