Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Kim Ngọc Đàm

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phải trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương trong hoạt động khoa học; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc khoa học...

Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nguyễn Hà Phương

Tạp chí Cộng sản

Khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới tại tỉnh Thái Bình

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản