Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

TS Tạ Thị Thanh Hà

Đại học Phương Đông

Xây dựng chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính Thủ đô Hà Nội - Nhìn từ phương diện ba chủ thể

Nguyễn Thị Nhàn Thư

Tạp chí Con số và Sự kiện

Hà Nội nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Đỗ Đức Long

Học viện Báo chí và Tuyên truyền