Tập trung xây dựng ba nền tảng thể chế, kinh tế, văn hóa, nâng cao hiệu quả, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TS PHAN THĂNG AN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa nhằm nâng cao năng lực nội tại của Thủ đô Hà Nội

Trần Hoa Lê

Học viện Báo chí và Tuyên truyền