Xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, khoa học, nhân văn, từng bước khẳng định vị thế của mỹ thuật Việt Nam trong khu vực và thế giới

TS Phạm Hùng Cường

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Chính sách xã hội trong bảo đảm, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

PGS, TS TƯỜNG DUY KIÊN

Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Định hướng giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

GS, TS NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam

Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế qua tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS LÊ TÙNG LÂM

Trường Đại học Sài Gòn

Hà Nội phát triển văn hóa, hội nhập quốc tế

Thục Anh