Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

CHẨU VĂN LÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Huyện ủy Thanh Trì chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu

ĐINH VĂN CẢNH

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng - Yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

TS Dương Thị Hà

Học viện Hành chính quốc gia

Giải quyết mối quan hệ giữa ban cán sự đảng với tổ chức đảng trong các bộ, ngành để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng

PGS, TS PHAN HỮU TÍCH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng

PGS, TS. ĐỖ XUÂN TUẤT

Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh