Phát huy giá trị các nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hiện nay

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Nam Định: Tiếp tục khơi dậy và phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện và bền vững

Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội

Thủy Minh

Nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN NGỌC HÀ - TS. PHẠM KIM ANH

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tỉnh Bình Dương phát huy nguồn lực văn hóa trong xây dựng và phát triển

NGỌC HẢI