Truyền thông đại chúng trong chính sách “xoay trục” sang châu Á của Pháp và một số gợi mở tham chiếu đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Lê Vinh - Phạm Thị Thúy Hồng

Trường Đại học Vinh