Nhìn lại thế giới năm 2006

Kim Phượng

Nhân loại đã bước qua năm thứ sáu của thế kỷ XXI trong một thế giới đầy biến động với các mâu thuẫn chồng chéo, đan xen, vận động, diễn biến vô cùng phức tạp, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc phong phú, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội quốc tế. Tất cả những nguy cơ, thách thức, mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định của thế giới, an ninh của các quốc gia, dân tộc chắc chắn vẫn chưa thể sẽ được hóa giải hết. Nhưng với những thắng lợi đạt được của xu thế hợp tác đấu tranh cho hòa bình và phát triển trong năm 2006, với so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, chúng ta tin rằng bức tranh toàn cầu năm 2007 sẽ tươi sáng hơn.

Những xu hướng lớn của thế giới trong 20 năm tới

Ba mươi nhăm năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nguyễn Thu Phương

Về xã hội thông tin và xã hội tri thức hiện nay

Nguyễn Văn Dân