Tạo việc làm cho người cao tuổi trong bối cảnh hiện nay

Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Xu hướng lao động từ thành thị quay trở về nông thôn hiện nay  

TS  Nguyễn Thị Quyết

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đi xuất khẩu lao động

Minh Tân

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động

Trần Phương

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động

Ngọc Hân