Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động

Việt Hải

Bảo hộ công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao