Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong sự nghiệp đổi mới đất nước

TS NGUYỄN MẠNH HÙNG

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột trong nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại qua cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS PHẠM THỊ LAN

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KỶ

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hiệp định Paris mở đường thống nhất đất nước và bài học cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Thị Mai - Tô Thị Hạnh Nhân

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh