Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong sự nghiệp đổi mới đất nước

TS NGUYỄN MẠNH HÙNG

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột trong nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Phát huy sức mạnh nhân dân trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

GS, TS VŨ DƯƠNG HUÂN

Học viện Ngoại giao

Mức độ đan xen, gắn kết lợi ích giữa Việt Nam với một số đối tác chủ chốt trên thế giới và hàm ý chính sách trong thời gian tới

TS Phan Thị Thu Dung

Bộ Công an

Đối ngoại đảng tích cực góp phần bảo vệ, lan tỏa tư tưởng, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”

ThS Đỗ Thùy Dương

Ban Đối ngoại Trung ương