Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột trong nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Phát huy sức mạnh nhân dân trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

GS, TS VŨ DƯƠNG HUÂN

Học viện Ngoại giao

Phát huy vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc

TS Nguyễn Thu Phương -  NCS Nghiêm Thị Thanh Thúy

Tạp chí Cộng sản - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế: Thực trạng và phương hướng

LÊ THỊ THU HẰNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội với công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tiến Nguyễn

Tạp chí Cộng sản