Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Thành ủy Hà Nội lãnh đạo tăng cường đối thoại, tiếp thu, xử lý các ý kiến đóng góp chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

TS. NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

Đảng bộ xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Ánh Thu 

Vận dụng quan điểm của V.I. Lê-nin về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vào thực tiễn Việt Nam

TS. NGUYỄN THÀNH NHÂN - NGUYỄN CAO SIÊNG

Trường Đại học Cần Thơ - Tạp chí Cộng sản

Phát huy vai trò của công tác nội chính trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

PGS, TS. TRẦN QUỐC CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương