Xây dựng lực lượng chính trị trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh

PHẠM HOÀI NAM

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở Thủ đô

Nguyễn Thị Thái Linh, Đoàn Hồng Sơn, Tạ Duy Thành, Phạm Quang Đắc, Nguyễn Hải Nam

Báo Nhân dân

Về xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Việt Bách