Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong quân đội

TS. Nguyễn Hồng Điệp

Khoa Triết học Mác - Lê-nin, Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Hà Sơn Thái

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

BÙI VĂN NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an