Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận diện tình hình thế giới hiện nay

TS. Lê Viết Duyên 

Bộ Ngoại giao

Phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới

GS, TS. Nguyễn Hồng Quân

Thiếu tướng, Viện Chiến lược quốc phòng

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

LƯƠNG CƯỜNG

Đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng quan an ninh quân sự toàn cầu năm 2019 và dự báo năm 2020

 An Ninh

Kế thừa, phát huy truyền thống xây dựng nền quốc phòng toàn dân để thực hiện kế sách “giữ nước từ khi nước chưa nguy”

NGÔ XUÂN LỊCH

Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng