Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Vận dụng tư tưởng ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KỶ

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đối ngoại quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa

NGUYỄN THỊ HUỆ

Thượng tá, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến thức quốc phòng hiện đại

Đối ngoại quốc phòng của Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới

Phùng Thị Hoan

Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng

Tình hình thế giới, khu vực và một số vấn đề đặt ra đối với đối ngoại quốc phòng hiện nay

NGUYỄN HỮU CẦN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng