Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi trong tình hình mới

TS Nguyễn Hải Lưu

Bộ Ngoại giao

TCCS - Trong thời gian qua, nhiều nước châu Phi triển khai các chính sách, biện pháp tích cực để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác nông nghiệp. Hướng đi chủ đạo này nhằm khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực của các nước trong châu lục. Điều này mở ra cơ hội, triển vọng mới cho các nước ngoài châu lục trong tiếp cận, tăng cường hợp tác nông nghiệp với châu Phi, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có Việt Nam.

Tầm nhìn và chỉ đạo chiến lược trong chiến thắng Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS Lê Trung Kiên

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TS PHAN THÀNH CHUNG

Đại tá, Học viện Hải quân

Vận dụng tư duy chiến lược Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cục diện thế giới mới

TS Nguyễn Đình Luân

Học viện Ngoại giao

Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong sự nghiệp đổi mới đất nước

TS NGUYỄN MẠNH HÙNG

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương