1- Thời kỳ từ 1930 đến 1945, Đảng ta phải hoạt động bí mật. Mọi công việc có quan hệ đến việc xuất bản tạp chí, từ biên tập đến in ấn, phát hành... đều phải tổ chức hết sức đơn giản, gọn nhẹ cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm lúc bấy giờ. Lúc ấy chưa có Bộ Biên tập chuyên trách, chưa có tổng biên tập. Người phụ trách tạp chí thường là Tổng Bí thư. Một số đồng chí trong Ban thường vụ Trung ương cùng một số đồng chí khác kiêm nhiệm việc biên tập. In ấn và phân phối tạp chí, có các đồng chí khác đảm nhận.

Sau khi Đảng ta lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền chưa bao lâu, thì lại phải lo kháng chiến chống Pháp xâm lược, cho nên việc xuất bản tạp chí của Đảng cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, thời kỳ này đã có một số đồng chí chuyên lo công việc của tạp chí; số đồng chí tham gia viết bài còn chưa nhiều nhưng đã đông hơn trước; điều kiện in ấn, phát hành khá hơn; việc tổ chức quản lý tạp chí cũng có nền nếp hơn...

Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, bước sang năm 1955, sau khi có Nghị quyết của Trung ương Đảng về việc xuất bản tạp chí Học tập một Ban Biên tập đã được thành lập gồm bốn đồng chí :

- Trường Chinh, Tổng Biên tập

- Võ Nguyên Giáp, ủy viên

- Hà Huy Giáp, ủy viên

- Trần Quang Huy, Thư ký tòa soạn

Ngoài đồng chí Trần Quang Huy chuyên trách, quán xuyến mọi công việc của Bộ Biên tập, các đồng chí khác đều kiêm nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Bộ Biên tập gấp rút chuẩn bị về tổ chức và cơ sở vật chất để tạp chí kịp ra số 1 vào cuối năm 1955; sau đó vừa xuất bản tạp chí, vừa tiếp tục xây dựng, nên 5 năm sau đã hoàn thành về cơ bản việc xây dựng về tổ chức. Từ đó, công việc này được hoàn thiện từng bước để tạp chí ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trụ sở Bộ Biên tập lúc đầu đóng tại nhà số 61 Nguyễn Du, Hà Nội. Tháng 2-1959 chuyển sang 59 Nguyễn Du. Tháng 9-1962 chuyển đến 26-28 Trần Bình Trọng. Đến nay, trụ sở tạp chí đóng tại số 28 Trần Bình Trọng. Trụ sở được xây dựng khang trang, hiện đại và được trang bị các phương tiện cần thiết cho hoạt động báo chí.

Từ khi tạp chí Học tập ra đời cho đến đầu năm 1982, đồng chí Trường Chinh thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo công tác của Bộ Biên tập, cho chỉ thị về phương hướng biên tập của tạp chí, thông qua chương trình biên tập hằng năm và duyệt các xã luận.

Giữa năm 1957, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Trần Quang Huy làm Tổng Biên tập tạp chí. Để giúp Tổng Biên tập trong việc chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đồng chí Trần Quang Huy đã lập Hội đồng biên tập gồm Tổng Biên tập và tổ trưởng các tổ trong Bộ Biên tập tạp chí. Các thành viên trong Hội đồng biên tập còn được phân công luân phiên mỗi tháng chịu trách nhiệm chữa tất cả các bài của tạp chí trước khi Tổng Biên tập duyệt. Đây cũng là một cách kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ, thiết thực chuẩn bị điều kiện cho việc thành lập ban biên tập chuyên trách.

Ngày 2-7-1960, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 118/NQ-NS-TW chính thức thành lập Ban Biên tập tạp chí gồm các đồng chí:

- Trần Quang Huy, Tổng Biên tập

- Trần Hồng Chương, Thư ký tòa soạn

- Tô Văn Lâm, ủy viên

- Lê Trung Việt, ủy viên

Tại Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960), đồng chí Trần Quang Huy được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 12-1960, đồng chí Kỳ Vân, tức Phạm Văn Đông được điều về làm ủy viên Ban Biên tập tạp chí.

Tháng 2-1961 đồng chí Trần Quang Huy được phân công chuyên trách công tác tuyên giáo. Đồng chí Trần Quỳnh được cử làm Tổng biên tập tạp chí, nhưng chưa bao lâu thì được điều đi nhận công tác khác. Tháng 4-1961, đồng chí Tô Văn Lâm được điều động vào miền Nam công tác. Tháng 6-1961, đồng chí Lê Trung Việt thôi giữ chức ủy viên Ban Biên tập.

Cũng trong tháng 6-1961, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Hồng Chương làm quyền Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 459/NQ-NS-TW, ngày 24-6-1961).

Tháng 9-1962, Ban Bí thư cử đồng chí Vũ Tuân làm Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 646/NQ-NS-TW, ngày 14-9-1962). Đồng chí Trần Hồng Chương làm Thư ký tòa soạn.

Cuối năm 1963, đồng chí Kỳ Vân thôi giữ chức ủy viên Ban Biên tập.

Tháng 3-1965, đồng chí Vũ Tuân chuyển sang công tác khác. Bộ Chính trị cử đồng chí Trần Quang Huy làm Tổng Biên tập tạp chí, (Quyết định số 1077/NQ-NS-TW, ngày 24-3-1965).

Tháng 8-1965, đồng chí Đào Duy Tùng được Bộ Chính trị cử làm Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 1210/NQ-NS-TW, ngày 28-8-1965) thay đồng chí Trần Quang Huy trở lại chuyên trách công tác tuyên giáo.
Tháng 11-1965, đồng chí Nguyễn Văn Đặng và đồng chí Nguyễn Xuân Dung được Ban Bí thư đề bạt làm ủy viên Ban Biên tập (Quyết định số 1244/NQ-NS-TW và 1245/NQ-NS-TW, ngày 24-11-1965).

Ban Biên tập lúc này gồm các đồng chí :

- Đào Duy Tùng, Tổng Biên tập

- Trần Hồng Chương, Thư ký tòa soạn

- Nguyễn Xuân Dung, ủy viên

- Nguyễn Văn Đặng, ủy viên

Tháng 2-1967, Ban Bí thư đề bạt đồng chí Trần Hồng Chương làm Phó Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 1416/NQ-NS-TW, ngày 17-2-1967).

Tại Đại hội IV của Đảng (tháng 12-1976) đồng chí Đào Duy Tùng được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4-1982, đồng chí Trần Hồng Chương được Bộ Chính trị cử làm Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 70/NQ-NS-TW, ngày 30-4-1982) thay đồng chí Đào Duy Tùng về làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương.

Cũng trong tháng 4-1982, Ban Bí thư đề bạt đồng chí Vũ Văn Tiên và đồng chí Nguyễn Văn Lộc làm ủy viên Ban Biên tập (Quyết định số 41/NQ-NS-TW). Như vậy, từ tháng 4-1982, Ban Biên tập tạp chí gồm các đồng chí:

- Trần Hồng Chương, Tổng Biên tập

- Nguyễn Xuân Dung, ủy viên

- Nguyễn Văn Đặng, ủy viên

- Vũ Văn Tiên, ủy viên

- Nguyễn Văn Lộc, ủy viên

Đầu năm 1984, đồng chí Nguyễn Xuân Dung nghỉ hưu.

Tháng 12-1984, Ban Bí thư đề bạt đồng chí Vũ Văn Tiên và đồng chí Nguyễn Văn Đặng làm Phó Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 965/NQ-NS-TW, ngày 28-12-1984).

Sau Đại hội VI của Đảng, đồng chí Hà Xuân Trường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị cử làm Tổng Biên tập tạp chí thay đồng chí Trần Hồng Chương nhận công tác khác. Lúc này Ban Biên tập tạp chí gồm các đồng chí :

- Hà Xuân Trường, Tổng Biên tập

- Vũ Văn Tiên, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Văn Đặng, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Văn Lộc, ủy viên

Tháng 3-1989, đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được đề bạt làm ủy viên Ban Biên tập.

Tháng 5-1990, Ban Bí thư đề bạt đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Phó Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 923/NQ-NS-TW, ngày 18-5-1990).

Trong năm 1990 và đầu năm 1991, các đồng chí Vũ Văn Tiên, Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Đặng lần lượt nghỉ hưu.

Từ đầu năm 1991, Ban Biên tập gồm các đồng chí :

- Hà Xuân Trường, Tổng Biên tập

- Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên

Tháng 8-1991, đồng chí Hà Xuân Trường thôi giữ chức Tổng Biên tập. Bộ Chính trị cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Biên tập tạp chí (Quyết định số 24/NS-TW, ngày 24-8-1991).

Như vậy, từ tháng 8-1991 Ban Biên tập tạp chí gồm các đồng chí :

- Nguyễn Phú Trọng, Tổng Biên tập

- Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên

Tháng 1-1992, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được Ban Bí thư đề bạt làm Phó Tổng Biên tập (Quyết định số 173/NS-TW, ngày 14-1-1992).

Tháng 1-1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (khóa VII), đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 2-1995, đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Vũ Văn Hiền được Ban Bí thư đề bạt làm Phó Tổng Biên tập (Quyết định số 581/NS-TW, ngày 25-2-1995 và Quyết định số 582/NS-TW cùng ngày). Ban Biên tập tạp chí lúc này gồm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Biên tập và ba phó tổng biên tập là các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Tiến Hải và Vũ Văn Hiền.

Tháng 8-1996, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử đồng chí Hà Đăng làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 26/QĐ-NS-TƯ ngày 26-8-1996), thay cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng được điều đi công tác khác.

Ngày 27-2-1999, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nghỉ hưu (Quyết định số 583/QĐ-NS-TƯ ngày 27-2-1999). Như vậy, từ tháng 3-1999, Ban Biên tập gồm ba đồng chí :

- Hà Đăng, Tổng Biên tập

- Vũ Hiền, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Tiến Hải, Phó Tổng Biên tập

Ngày 30-5-2001, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử đồng chí Vũ Văn Hiền (tức Vũ Hiền), ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 49/QĐ-NS-TW, ngày 30-5-2001) thay cho đồng chí Hà Đăng được điều đi công tác khác.

Tháng 7-2001, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề bạt đồng chí Trần Quang Nhiếp làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí (Quyết định số 161/QĐ-NS-TW, ngày 30-7- 2001).

Tháng 8-2001, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến và đồng chí Phạm Tất Thắng được đề bạt làm ủy viên Ban Biên tập.

Như vậy, từ tháng 8-2001, Ban Biên tập gồm 5 đồng chí :

- Vũ Văn Hiền, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Tiến Hải, Phó Tổng Biên tập

- Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Đăng Tiến, ủy viên Ban biên tập

- Phạm Tất Thắng, ủy viên Ban biên tập

Tháng 5-2002, đồng chí Vũ Văn Hiền được điều đi công tác khác. Đồng chí Trần Quang Nhiếp được cử giữ chức Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 281/QĐ-NS-TW ngày 10-6-2002).

Như vậy, từ tháng 6 - 2002 đến tháng 5 - 2003 Ban Biên tập gồm 4 đồng chí:

- Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập phụ trách

- Nguyễn Tiến Hải, Phó Tổng Biên tập

- Nguyễn Đăng Tiến, ủy viên Ban Biên tập

- Phạm Tất Thắng, ủy viên Ban Biên tập

Ngày 1-1-2003, đồng chí Nguyễn Tiến Hải được nghỉ công tác để chuẩn bị nghỉ hưu (Quyết định số 503/QĐ-NS-TW ngày 10-12-2002).

Tháng 5-2003, Bộ Chính trị cử đồng chí Lê Hữu Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 653/QĐ-NS-TW ngày 08-4-2003).

Từ tháng 5-2003, Ban Biên tập gồm 4 đồng chí:

- Lê Hữu Nghĩa, Tổng biên tập

- Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập Thường trực, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Đăng Tiến, ủy viên Ban Biên tập

- Phạm Tất Thắng, ủy viên Ban Biên tập

Tháng 4-2006, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề bạt đồng chí Nguyễn Đăng Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập (Quyết định số 1732-QĐNS/TW ngày 30-3-2006).

 
 Đồng chí Lê Khả Phiêu chúc mừng đồng chí Hà Đăng nhận huy hiêu 50 năm tuổi Đảng

Tháng 6-2006, đồng chí Lê Hữu Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản do yêu cầu công tác đã được điều động đi nhận nhiệm vụ mới và Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Tạ Ngọc Tấn, ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 45-QĐNS/TW, ngày 14-6-2006). Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng chỉ định đồng chí Tạ Ngọc Tấn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 223-QĐ/ĐUK, ngày 02-8-2006).

 
Đồng chí Vũ Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp đoàn cán bộ Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc). Cùng tiếp có đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (năm 2001)

Như vậy, từ tháng 7-2006, Ban Biên tập gồm 4 đồng chí:

- Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập Thường trực

- Nguyễn Đăng Tiến, Phó Tổng Biên tập

- Phạm Tất Thắng, ủy viên Ban Biên tập

 
Đồng chí Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập
phụ trách Tạp chí Cộng sản thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết Quý Mùi 2003

Tháng 11-2006, đồng chí Phạm Đình Đảng được bổ nhiệm giữ chức ủy viên Ban Biên tập (Quyết định số 235-QĐ/TCCS, ngày 02-11-2006)

 
Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2003

Tháng 1-2007, đồng chí Trần Quang Nhiếp có quyết định nghỉ hưu.

Tháng 7-2007, đồng chí Võ Thủ Phương, Trưởng Ban Quốc tế được bổ nhiệm giữ chức ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Hồ sơ sự kiện, đồng chí Trương Giang Long, Trưởng Ban Thường trú miền Nam được bổ nhiệm giữ chức ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Thường trú miền Nam (Quyết định số 697-QĐ/TCCS, ngày 23-7-2007).

Tháng 10-2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Phạm Tất Thắng được giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 594 - QĐNS/TW ngày 25-9-2007).

Tháng 7-2008, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới (Quyết định số 1324 QĐ/TCCS, ngày 07-7- 2008).

Tháng 10-2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Trương Giang Long, ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng Ban Thường trú miền Nam giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (QĐ 989-QĐNS/TW, ngày 14-10-2008).


Tháng 9-2008, đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa, Trưởng ban Thư ký - Bạn đọc được bổ nhiệm giữ chức ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc (Quyết định số 1418-QĐ/TCCS ngày 29-8-2008).

Như vậy, từ tháng 9-2008, Ban Biên tập gồm 6 đồng chí:

- Tạ Ngọc Tấn, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực

- Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập

- Phạm Đình Đảng, ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Chuyên đề cơ sở

- Võ Thủ Phương, ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Chuyên san Hồ sơ sự kiện

- Nguyễn Tiến Nghĩa, ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc.

 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về thăm và làm việc với
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ngày 17-8-2006

Tháng 12-2010, đồng chí Vũ Văn Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban Biên tập (Quyết định số 2787-QĐ/TCCS, ngày 30-11-2010), kiêm Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử. (Từ tháng 8-2011, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử để giữ chức vụ Chánh Văn phòng).

Tháng 3-2011, đồng chí Võ Thủ Phương nghỉ hưu.

Tháng 01-2011, đồng chí Đoàn Thế Hanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Chánh Văn phòng (Quyết định số 2847-QĐ/TCCS, ngày 01-01-2011 của Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản). Từ tháng 8-2011, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng, để giữ chức vụ Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử.

 
 Đồng chí Tổng Biên tập Tạ Ngọc Tấn thay mặt cán bộ Tạp chí Cộng sản tặng quà cho các hộ nghèo
ở xã Sam Pun - Hà Giang (1-2009)

Như vậy, ở thời điểm tháng 01-2011, Ban Biên tập gồm 7 đồng chí sau:

- Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy
- Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực

- Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập

- Phạm Đình Đảng, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Chuyên đề cơ sở

 Nguyễn Tiến Nghĩa, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc

- Vũ Văn Hà, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử

- Đoàn Thế Hanh, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Chánh Văn phòng.

Tháng 3-2011, đồng chí Tạ Ngọc Tấn được điều động nhận nhiệm vụ khác. Bộ Chính trị phân công đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Vũ Văn Phúc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2010-2015.

Như vậy, từ tháng 3-2011, Ban Biên tập gồm các đồng chí:

- Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực

- Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập

- Phạm Đình Đảng, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Chuyên đề cơ sở

- Nguyễn Tiến Nghĩa, Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc

-Vũ Văn Hà, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử

- Đoàn Thế Hanh, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Chánh Văn phòng.

 
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Phòng Truyền thống Tạp chí Cộng sản, nhân dịp đồng chí và đoàn cán bộ Trung ương về thăm và làm việc với
Bộ Biên tập Tạp chí, ngày 9-6-2012

Tháng 2-2013, Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Phạm Đình Đảng và đồng chí Vũ Văn Hà giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 697-QĐNS/TW và Quyết định số 698-QĐNS/TW, ngày 01-02-2013).

Tháng 10-2013, đồng chí Đoàn Thế Hanh chuyển công tác sang cơ quan khác.

Tháng 10-2013, đồng chí Nguyễn Linh Khiếu, Trưởng Ban Chính trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban Biên tập, kiêm Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử (Quyết định số 2008-QĐ, ngày 26-9-2013); đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Ban Biên tập, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHHMTV IN Tạp chí Cộng sản (Quyết định số 2010-QĐ/TCCS, ngày 26-9-2013).

 
Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản chụp ảnh lưu niệm
tại Lễ khánh thành nhà bia kỷ niệm Tạp chí Cộng sản

Tháng 12-2013, đồng chí Trương Giang Long chuyển công tác nhận nhiệm vụ khác.

 
Đồng chí PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thay mặt Tạp chí và Công ty Cổ phần
Công nghiệp mỏ xây dựng Đông Bắc tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Như vậy từ tháng 12-2013, Ban Biên tập gồm các đồng chí:

- Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập, kiêm Bí thư Đảng ủy

- Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực

- Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập, kiêm Trưởng Ban Chuyên đề cơ sở

- Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát hành - Dịch vụ truyền thông

- Nguyễn Tiến Nghĩa, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc

- Nguyễn Linh Khiếu, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử

- Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban Biên tập, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

2- Bộ Biên tập tạp chí Học tập lúc đầu gồm 5 tổ biên tập: Tổ Nông thôn, Tổ Thành thị, Tổ Sinh hoạt đảng, Tổ Mặt trận, Tổ Quốc tế và Văn phòng. Ngoài ra, cơ quan còn có một thư viện nhỏ, ban đầu chỉ có vài trăm cuốn sách, với hơn chục tờ báo và tạp chí xuất bản trong nước. Đến nay, Thư viện của Tạp chí đã có một khối lượng sách, báo và tạp chí tiếng Việt và tiếng nước ngoài khá phong phú.

Bộ phận văn phòng từ khi mới thành lập được giao phụ trách các công việc hành chính, trị sự. Việc trình bày mỹ thuật, sửa mo-rát, tổ chức in tạp chí, quản lý nhà ăn tập thể và nhà giữ trẻ cho con em cán bộ của cơ quan khi đó đều do Văn phòng phụ trách. Đến nay, với tổ chức tổ chức bộ máy gồm 4 phòng: Phòng Quản trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản lý xe và Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng luôn thực hiện tốt chức năng là đơn vị tham mưu giúp Ban Biên tập điều hòa, phối hợp các hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, hậu cần và quản trị để bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan đạt hiệu quả. Năm 2014 Văn phòng đã xây dựng Quy chế về công tác Văn thư - Lưu trữ thực hiện trong toàn cơ quan từ tháng 1-2015, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục cấp đất và tiến hành xây dựng Nhà Bia Kỷ niệm Tạp chí Cộng sản tại Tân Trào (Tuyên Quang) theo đúng tiến độ. Đây là công trình của Tạp chí Cộng sản chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015), tiến tới Kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 3-2-2015).

Năm 1956, Tổ Hướng dẫn học tập ra đời. Cuối năm 1956, Tổ Văn nghệ - giáo dục (gọi tắt là Tổ Văn giáo) được thành lập. Đồng thời, bộ phận thông tín viên và bạn đọc cũng được hình thành và đặt trong Văn phòng.
Năm 1957 Tổ Nông thôn và Tổ Thành thị sáp nhập hình thành Tổ Kinh tế; Tổ Mặt trận Tổ quốc đổi tên thành Tổ Chính trị; Phòng Tư liệu được thành lập.

Đầu năm 1957, Trung ương Đảng đồng ý cho Ban Biên tập tạp chí Học tập xuất bản tập san Học tập - tài liệu dịch nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ và trí thức tìm hiểu lý luận, đường lối, chính sách và kinh nghiệm cách mạng của các nước, và nghiên cứu có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Phòng Tư liệu được tăng cường cán bộ để làm nhiệm vụ chọn bài và dịch đăng trên tập san Học tập. Năm 1962, tập san Học tập đình bản.

Từ tháng 9-1958, Trung ương Đảng giao cho tạp chí Học tập nhiệm vụ dịch và xuất bản ở Việt Nam tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội - cơ quan lý luận và thông tin của các đảng cộng sản và công nhân thế giới, mà Đảng ta là một trong những thành viên sáng lập. Một tổ chuyên trách công việc này được thành lập. Đến năm 1978, nhiệm vụ này được chuyển giao cho Ban Nghiên cứu lý luận của Trung ương Đảng (sau đổi tên thành Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh và đã sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Từ năm 1960, các tổ biên tập được gọi là các tiểu ban biên tập.

Tháng 1-1961, Tạp chí lập thêm Tiểu ban Triết học và Tiểu ban Thư ký văn học.

Năm 1962, Tiểu ban Triết học sáp nhập vào Tiểu ban Chính trị.

Từ năm 1962, Ban Biên tập thử nghiệm việc phân cán bộ Phòng Tư liệu về làm công tác tư liệu ở từng tiểu ban biên tập, do vậy Phòng Tư liệu giải thể, Thư viện được chuyển về Văn phòng.

Tháng 10-1963, các tiểu ban biên tập được tổ chức như sau:

- Tiểu ban Kinh tế gồm các bộ phận: nông nghiệp, công nghiệp, tài chính - thương nghiệp;

- Tiểu ban Chính trị: nhà nước - pháp luật, quân đội - quốc phòng, mặt trận, dân tộc, tôn giáo, triết học;

- Tiểu ban Văn giáo: văn hóa chung, giáo dục, văn học nghệ thuật;

- Tiểu ban Sinh hoạt đảng: xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức;

- Tiểu ban Miền Nam: chính trị miền Nam, kinh tế miền Nam, văn hóa miền Nam;

- Tiểu ban Quốc tế: hệ thống xã hội chủ nghĩa, hệ thống tư bản chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc;

Năm 1965, Phòng Tư liệu được tái lập và phụ trách cả Thư viện.

Sau mấy lần sắp xếp lại, năm 1966, bộ máy của Bộ Biên tập tạp chí gồm các bộ phận sau đây:

- Tiểu ban Kinh tế;

- Tiểu ban Chính trị (bao gồm cả tiểu ban Miền Nam mới sáp nhập vào);

- Tiểu ban Văn giáo;

- Tiểu ban Sinh hoạt đảng (sau đổi tên thành Tiểu ban Xây dựng Đảng);

- Tiểu ban Quốc tế;

- Tiểu ban Thư ký văn học;

- Phòng Tư liệu;

- Văn phòng;

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, năm 1976 Bộ Biên tập tạp chí Học tập thành lập Ban Thường trú ở miền Nam (đóng tại trụ sở số 19 đường Duy Tân nay là đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ năm 1979, các tiểu ban và phòng (tư liệu) được gọi là các ban.

Bộ phận công tác bạn đọc trước đây do Văn phòng, rồi Ban Thư ký văn học phụ trách, năm 1987 được tách ra và trở thành Ban Bạn đọc.

Năm 1989, các ban Thư ký văn học, Tư liệu, Bạn đọc hợp nhất thành Ban Thư ký; Ban Văn giáo đổi tên thành Ban Văn xã.

Như vậy, từ năm 1989 Bộ Biên tập tạp chí gồm:

- Ban Kinh tế;

- Ban Chính trị;

- Ban Văn xã;

- Ban Xây dựng Đảng;

- Ban Quốc tế;

- Ban Thư ký;

- Ban Thường trú;

- Văn phòng.

Cơ cấu đó của Bộ Biên tập được giữ ổn định đến đầu năm 2000.

Cuối năm 1999, do yêu cầu hiện đại hóa công tác biên tập và quản lý cơ quan, Tạp chí được trang bị hệ thống máy vi tính. Ban Biên tập đã quyết định thành lập Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Ban Biên tập và trên cơ sở tổ này, tháng 4-2000, Ban Thông tin - Tư liệu được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của cơ quan và chuẩn bị xuất bản Tạp chí Cộng sản điện tử phát trên in-tơ-nét. Tháng 2-2002, Tạp chí Cộng sản điện tử phát hành chính thức với bộ máy quản lý được ghép với Ban Thông tin - Tư liệu.

Cũng trong năm 2002, Ban Biên tập quyết định lập Ban Thường trú ở miền Trung tại Đà Nẵng (trụ sở làm việc tại Cục Quản trị T26, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Như vậy, từ năm 2003, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản gồm các đơn vị trực thuộc:

- Ban Chính trị - Triết học;

- Ban Kinh tế;

- Ban Văn xã;

- Ban Xây dựng Đảng;

- Ban Quốc tế;

- Ban Thông tin - Tư liệu, Tạp chí Cộng sản điện tử;

- Ban Thư ký - Bạn đọc;

- Ban Thường trú miền Nam;

- Ban Thường trú miền Trung - Tây Nguyên;

- Văn phòng;

- Công ty in Tạp chí Cộng sản.

Tháng 9-2004, Tạp chí Cộng sản điện tử tách khỏi Ban Thông tin - Tư liệu thành ban độc lập (Quyết định số 456-QĐ/TCCS, ngày 27-8-2004).
Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 61-CV/TW, ngày 20-12-2006), Ban Chuyên đề cơ sở và Ban Chuyên san Hồ sơ sự kiện được thành lập theo Quyết định số 698-QĐ/TCCS và 699-QĐ/TCCS, ngày 23-7-2007, của Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo Quyết định số 108-QĐ/TW, ngày 21-11-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Cộng sản gồm 15 đầu mối, là các ban chuyên môn, các vụ và đơn vị trực thuộc Ban Biên tập sau đây:

- Ban Chính trị;

- Ban Kinh tế;

- Ban Xây dựng Đảng;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Quốc tế;

- Ban Thông tin - Tư liệu;

- Ban Thư ký - Bạn đọc;

- Ban Chuyên đề cơ sở;

- Ban Chuyên san Hồ sơ sự kiện;

- Ban Tạp chí Cộng sản điện tử;

- Cơ quan Thường trực tại miền Nam (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh);
- Cơ quan Thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên (đặt tại thành phố Đà Nẵng);

- Vụ Tổ chức - Cán bộ;

- Văn phòng;

- Công ty in Tạp chí Cộng sản.

Căn cứ theo Quyết định số 108-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Vụ Tổ chức - Cán bộ được thành lập từ ngày 01-02-2008 (theo Quyết định số 1081-QĐ/TCCS ngày 30-01-2008). Từ ngày 11-6-2006 trở về trước, Phòng Tổ chức - Cán bộ trực thuộc Ban Biên tập (Quyết định 49-QĐ/TCCS ngày 25-5-2006); từ tháng 9-2007, chuyển sang trực thuộc Văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc các ban chuyên môn, Văn phòng và Cơ quan Thường trực miền Nam là:

- Phòng Quan hệ quốc tế (thành lập theo Quyết định số 823-QĐ/TCCS, ngày 20-2- 2006) trực thuộc Ban Quốc tế.

- Phòng Biên tập, Phòng Trị sự (Quyết định số 132-QĐ/TCCS, ngày 01-9-2006) trực thuộc Ban Tạp chí Cộng sản điện tử.

- Phòng Trị sự biên tập (thành lập tháng 12-2002) và Phòng Phát hành (Quyết định số 51-QĐ/TCCS ngày 25-5-2006) trực thuộc Ban Thư ký - Bạn đọc.

- Phòng Thông tin - Thư viện (thành lập tháng 12-2002), Phòng Công nghệ thông tin (thành lập tháng 6-2008) và bộ phận lưu trữ (trước đây thuộc Văn phòng) trực thuộc Ban Thông tin - Tư liệu.

- Phòng Tổng hợp - Cán bộ, Phòng Thi đua - khen thưởng và Văn phòng Đảng ủy, Phòng Tài vụ trực thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ (Phòng Tài vụ được thành lập theo Quyết định số 417-QĐ/TCCS ngày 02-4-2004, lúc đầu trực thuộc Văn phòng, sau đó được chuyển về trực thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ theo Quyết định số 2353-QĐ/TCCS, ngày 27-01-2010).
- Phòng Hành chính - Trị sự - Quảng cáo (thành lập tháng 6-2006) và Trung tâm Dịch vụ truyền thông miền Nam (thành lập tháng 1-2009, trước đó là Tổ Phát hành và Quảng cáo được thành lập tháng 9-2002) trực thuộc Cơ quan Thường trực tại miền Nam.

- Phòng Hành chính - Quản trị (thành lập tháng 10-2001); Phòng Tổng hợp (thành lập tháng 3-2002); Đội xe (thành lập tháng 2- 2004, trước đó là Tổ xe); Trung tâm Dịch vụ báo chí (thành lập tháng 7- 2006, trước đó là Tổ Quảng cáo thành lập từ tháng 10-2001) trực thuộc Văn phòng.

- Văn phòng Đại diện Tạp chí Cộng sản tại đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Cơ quan Thường trực miền Nam được thành lập theo Quyết định số 17-QĐ/TCCS, ngày 14-2-2011.

Ngày 28-6-2012, Bộ Chính trị khóa XI ra Quyết định số 109-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản. Theo đó, Tạp chí Cộng sản được tổ chức thành Bộ Biên tập có cơ cấu, tổ chức như sau:

1- Ban Biên tập: Cơ quan lãnh đạo, quản lý tạp chí gồm các chức danh: Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và ủy viên Ban Biên tập.

2- Các ban biên tập chuyên môn, các vụ và đơn vị trực thuộc Ban Biên tập gồm:

- Ban Chính trị;

- Ban Xây dựng Đảng;

- Ban Kinh tế;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Quốc tế;

- Ban Tạp chí Cộng sản điện tử;

- Ban Chuyên đề cơ sở;

- Ban Chuyên san Hồ sơ sự kiện;

- Ban Thư ký - Bạn đọc;

- Ban Thông tin - Tư liệu;

- Vụ Tổ chức - Cán bộ;

- Văn phòng;

- Cơ quan Thường trực tại miền Nam (TP. Hồ Chí Minh);

- Cơ quan Thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên (TP. Đà Nẵng);

- Trung tâm Phát hành - Dịch vụ truyền thông, thành lập tháng 8-2012;
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Cùng với việc thành lập Trung tâm Phát hành - Dịch vụ truyền thông, cơ cấu tổ chức nội bộ Trung tâm cũng được hoàn thiện: Phòng Phát hành chuyển từ Ban Thư ký - Bạn đọc sang; thành lập mới Phòng Hành chính, Phòng Dịch vụ truyền thông miền Bắc, bộ phận làm quảng cáo và dịch vụ truyền thông ở miền Nam trước đó trực thuộc Cơ quan Thường trực miền Nam, nay được tổ chức thành Phòng Dịch vụ truyền thông miền Nam trực thuộc Trung tâm Phát hành - Dịch vụ truyền thông.

Tháng 4-2013, Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Hành chính - Quản trị và Phòng Tổng hợp. Phòng Quản lý xe trực thuộc Văn phòng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Đội xe. Tháng 6-2015, Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng được tách thành Phòng Hành chính - Tổng hợp (Quyết định số 324-QĐ/TCCS, ngày 12-5-2015) và Phòng Quản trị (Quyết định số 325-QĐ/TCCS, ngày 12-5-2015) trực thuộc Văn phòng.
Tháng 11-2012, Phòng Tài vụ chuyển từ trực thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ sang trực thuộc Ban Biên tập. Từ tháng 01-2014, Phòng Tài vụ đổi tên thành Phòng Tài chính - Kế toán và chuyển về trực thuộc Văn phòng (Quyết định số 2207-QĐ/TCCS, ngày 20-12-2013).

Tháng 01-2014, Phòng Trị sự - Bạn đọc (Quyết định số 2205-QĐ/TCCS, ngày 18-12-2013) và Phòng Thiết kế - Chế bản (Quyết định số 2206-QĐ/TCCS, ngày 18-12-2013) trực thuộc Ban Thư ký - Bạn đọc được thành lập.

Tháng 6-2015, Phòng Thư viện - Văn phòng Hội đồng khoa học trực thuộc Ban Thông tin - Tư liệu được thành lập (Quyết định số 323-QĐ/TCCS,ngày 12-5-2015).

3- Bộ Biên tập tạp chí Học tập lúc đầu chỉ có 15 cán bộ các loại, được điều về từ một số cơ quan trung ương và địa phương, trong đó có một số đồng chí từ miền Nam tập kết ra Bắc. Phần lớn cán bộ vốn làm công tác đảng, công tác quần chúng và công tác quân sự, chưa qua một trường lớp nào về báo chí; trình độ học vấn cao nhất là có bằng tú tài Pháp; chỉ có một số rất ít đã được học lý luận có hệ thống ở nước ngoài.

Trước tình hình cán bộ như thế, Ban Biên tập hết sức coi trọng việc bồi dưỡng trình độ cho anh chị em. Tất cả cán bộ đều lần lượt được cử đi học lý luận và chính trị tại chức ở các trường lớp khác nhau. Ban Biên tập còn quy định mọi người phải tự học tập thêm. Cơ quan đã thu xếp cho cán bộ đi dự các hội nghị của các ngành để nâng cao hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng. Những anh chị em trình độ học vấn còn thấp phải đi học bổ túc văn hóa. Khi trình độ học vấn chung được nâng lên, cơ quan đã tổ chức riêng một khóa đại học văn tại chức ở cơ quan, mời các giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến dạy. Ban Biên tập còn khuyến khích cán bộ học ngoại ngữ, nhất là những đồng chí chưa biết ngoại ngữ nào. Cơ quan rất coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Ban Biên tập còn có chế độ chặt chẽ luân lưu đưa cán bộ trẻ, chưa kinh qua công tác quần chúng, đi về cơ sở trong thời gian từ 3 đến 8 tháng, giúp họ hiểu thực tế cách mạng và rèn luyện quan điểm quần chúng. Những cán bộ khác mỗi năm phải thu xếp thời gian đi nghiên cứu thực tế địa phương từ một tháng trở lên. Nhiều cán bộ còn được đưa đi tham gia các cuộc vận động lớn, như cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp, thu mua lương thực,...

Theo trình độ năng lực và nhiệm vụ đảm đương, cán bộ, nhân viên tạp chí được phân loại:

- Cán bộ biên tập gồm: biên tập viên, trợ lý biên tập và cán sự biên tập.

- Cán sự chuyên môn trực tiếp phục vụ công tác biên tập (đánh máy, trình bày, mo-rát, phát hành...).

- Nhân viên hành chính, quản trị.

Đối với mỗi loại cán bộ, đều có quy định tiêu chuẩn và yêu cầu về chính trị, lý luận, học vấn, nghiệp vụ. Mọi người phải cố gắng phấn đấu để khắc phục những mặt yếu và thiếu của mình.

Số cán bộ được bổ sung một cách có chọn lọc với tiêu chuẩn ngày càng cao. Đến năm 1960, tổng số cán bộ của Tạp chí là 80 người. Từ khi số cán bộ được tăng cường, cơ quan lần lượt đưa anh chị em đi học lý luận dài hạn ở trong nước (Trường Nguyễn Ái Quốc, Trường Tuyên huấn Trung ương) và nước ngoài (Liên Xô). Một số đồng chí có trình độ học vấn thấp thì đi học bổ túc văn hóa.

Năm 1961, số cán bộ, nhân viên của Bộ Biên tập lên đến 96 người. Đến năm 1965, qua thực hiện chủ trương giảm biên chế, cơ quan còn lại 66 người.

Trong những năm từ 1966 đến 1976, Bộ Biên tập đã tuyển nhiều cán bộ trẻ tốt nghiệp các trường đại học về công tác ở Tạp chí. Ngoài việc lần lượt gửi các cán bộ trẻ đi bồi dưỡng về lý luận, Ban Biên tập còn cử những đồng chí đã công tác ở tạp chí nhiều năm, có triển vọng, đi học các lớp chuyên tu hoặc nghiên cứu sinh tại Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Một số cán bộ, kể cả trẻ và đứng tuổi, do không phù hợp với công tác hoặc vì hoàn cảnh riêng, có nguyện vọng, được chuyển sang cơ quan khác. Số cán bộ của tạp chí thời kỳ này khoảng 63 – 83 người.

Từ năm 1967, Ban Biên tập Tạp chí chủ trương: các cán bộ trẻ mới được tuyển về Tạp chí để làm công tác biên tập đều phải qua một thời gian từ 6 tháng đến một năm thực tập ở Tiểu ban Thư ký văn học và Phòng Tư liệu. Chế độ thực tập này có tác dụng giúp cán bộ trẻ có khái niệm về những công việc “bếp núc” của người làm báo, làm quen dần với những công việc cơ bản về biên tập. Qua thời gian thực tập, Ban Biên tập sẽ xét khả năng, triển vọng phát triển của từng người mà xác định nhiệm vụ công tác sẽ giao cho họ.

Tháng 10-1969, Bộ Biên tập đã tổ chức lớp học nghiệp vụ 6 tháng cho các cán bộ trẻ của Tạp chí và một số cán bộ biên tập của báo Ninh Bình, của Khu ủy Vĩnh Linh. Lớp này do các cán bộ lãnh đạo chủ chốt và một số đồng chí công tác lâu năm ở tạp chí, có nhiều kinh nghiệm, phụ trách. Ngoài ra, Ban Biên tập còn mời một số đồng chí lãnh đạo của các cơ quan báo chí lớn đến giới thiệu kinh nghiệm làm báo của cá nhân và cơ quan mình. Cuối khóa học, sau khi đưa các học viên đi thực tế, Ban Biên tập đã tổ chức thi viết để kiểm tra kết quả học tập.

Từ đầu những năm 80, để chuẩn bị lực lượng thay thế dần những cán bộ sắp đến tuổi nghỉ hưu, cơ quan tuyển dụng thêm nhiều cán bộ trẻ, phần lớn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và nước ngoài.

Tháng 2-1984, Ban Biên tập giao cho chi hội nhà báo của cơ quan Tạp chí tổ chức lớp học nghiệp vụ 4 tháng cho những cán bộ trẻ. Một số cán bộ của các tạp chí Thông tin lý luận, Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội, báo Quân đội nhân dân tham dự. Thành phần cán bộ phụ trách lớp này cũng tương tự như lớp đã mở trước đây. Cuối đợt học, cơ quan tổ chức cho các học viên đi thực tế ở một số xã.

Cơ quan còn chú ý tăng cường việc bồi dưỡng trình độ đội ngũ cán bộ kế cận. Nhiều cán bộ được cử đi học ở trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Một số được cử đi nghiên cứu ở trong nước hoặc nước ngoài để bảo vệ luận án phó tiến sĩ. Ngoài ra, Tạp chí còn cử một số cán bộ cấp vụ đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn ở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô; một số khác đi học các lớp bồi dưỡng về lý luận ở Cộng hòa Dân chủ Đức hoặc ở trong nước do các giáo sư Liên Xô giảng dạy.

Năm 1992, Tạp chí tổ chức thi tuyển một số sinh viên đã tốt nghiệp đại học vào làm việc theo chế độ hợp đồng để qua một thời gian bồi dưỡng và thử thách, xét thấy ai đủ điều kiện sẽ chính thức bổ sung vào đội ngũ cán bộ biên tập. Tạp chí tổ chức học nghiệp vụ 2 tháng cho số anh chị em này. Cùng dự lớp học có một số cán bộ biên tập của các tạp chí Thông tin lý luận, Quốc phòng toàn dân, Văn hóa tư tưởng, Xây dựng Đảng. Sau lớp học, anh chị em được phân về các Ban để tập sự biên tập và tiếp tục học tập, đi thực tế. Từ đầu năm 1995, Tạp chí lại tuyển chọn thêm một số cán bộ trẻ, có trình độ đại học hoặc trên đại học để bổ sung cho các ban và các bộ phận. Tạp chí còn tiếp tục cử một số anh chị em đi học các lớp lý luận chính trị tập trung hoặc tại chức, một số đi học đại học hoặc cao học. Từ năm 2006, Tạp chí tổ chức nhiều đợt thi tuyển, lựa chọn thêm một số cán bộ trẻ, có trình độ đại học hoặc trên đại học để bổ sung cho các ban. Lớp cán bộ này phần lớn được đào tạo chuyên ngành báo chí trong và ngoài nước.

Năm 2012, Ban Biên tập tổ chức đợt thi tuyển cán bộ biên tập bổ sung cho các ban chuyên môn, để thay thế những cán bộ biên tập nghỉ hưu.

Với việc tăng 4 đơn vị trực thuộc từ năm 2003 đến năm 2008, số biên chế của Tạp chí được bổ sung từ 62 người (năm 2003) lên 90 người (năm 2008).

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giảm biên chế, nên từ năm 2008 đến nay (tháng 7-2015), chỉ tiêu biên chế của Tạp chí được Trung ương phân bổ vẫn giữ nguyên ở mức 90 người, mặc dù bộ máy tổ chức, số lượng đơn vị cấp vụ trực thuộc Ban Biên tập có bổ sung (theo Quyết định số 108-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, tăng từ 14 đơn vị cấp vụ lên thành 15 đơn vị; theo Quyết định số 109-QĐ/TW, của Bộ chính trị khóa XI, tăng từ 15 đơn vị lên thành 16 đơn vị); số ấn phẩm, số kỳ xuất bản ấn phẩm tăng thêm, số trang tiếng nước ngoài trên Tạp chí Cộng sản cũng tăng. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban Biên tập trong việc phát huy nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ biên tập, phóng viên hiện có và đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Tạp chí.

Ở thời điểm tháng 7-2015, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan Bộ Biên tập là 94 người (không tính 11 nhân viên hợp đồng theo Công văn số 707-CV/VPTW/nb, ngày 25-12-2012 của Văn phòng Trung ương Đảng). Trong đó: 47 cán bộ, viên chức làm công tác biên tập; 47 cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự và phục vụ biên tập. Chất lượng đội ngũ được nâng một bước. Điều đó thể hiện như sau:

Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên: Trong tổng số 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên: 23 đồng chí có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, chiếm 79,4% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên; trong đó: 11 đồng chí có trình độ chuyên môn là tiến sĩ chuyên ngành (5 PGS,TS và 6 TS), chiếm 38%. 6 đồng chí còn lại có trình độ cử nhân, chiếm 20,6% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên. 100% số cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên đã có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính); có trình độ ngoại ngữ từ B trở lên; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học phục vụ công tác chuyên môn và khai thác thông tin trên in-tơ-nét.

Về đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác biên tập (bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc khối biên tập): Trong tổng số 47 cán bộ, viên chức làm công tác biên tập, 36 đồng chí có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ chuyên ngành trở lên (5 PGS,TS, 6 TS và 24 ThS), chiếm 76,6% tổng số cán bộ làm công tác biên tập. Số còn lại (11 đồng chí) có trình độ cử nhân, chiếm 23,4% tổng số cán bộ làm công tác biên tập. 100% cán bộ làm công tác biên tập có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, có trình độ ngoại ngữ từ B trở lên, một số đồng chí sử dụng tốt 2 ngoại ngữ; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học phục vụ công tác biên tập và khai thác thông tin trên in-tơ-nét trở lên.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự và phục vụ: Trong tổng số 47 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm công tác trị sự, phục vụ: 7 đồng chí có trình độ thạc sĩ chuyên ngành, chiếm 14,9% tổng số cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự, phục vụ; 31 người có trình độ cử nhân, chiếm 66% tổng số cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự, phục vụ; 9 người có trình độ trung cấp và tốt nghiệp phổ thông trung học, chiếm 19,1% tổng số cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự, phục vụ. 17 đồng chí có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính), 13 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị và tương đương. Phần lớn các cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác trị sự, phục vụ sử dụng tốt các phần mềm tin học để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và khai thác thông tin trên in-tơ-nét.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận cho cán bộ, những năm gần đây Ban Biên tập đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên của Tạp chí. Hằng năm, trung bình có trên 40 số lượt cán bộ được cử đi đào tạo trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên được cử đi đào tạo sau đại học; đào tạo chương trình đại học văn bằng hai.

4- Về nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho cán bộ biên tập, nhiều năm trước đây, công tác đó chỉ giới hạn trong nội bộ tạp chí, nhằm phục vụ trực tiếp việc biên tập bài, và do từng người tự làm là chính. Từ 1996, với sự giúp đỡ của Ban Khoa giáo Trung ương và Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Tạp chí Cộng sản đã tiến hành một số đề tài nghiên cứu như: “Nâng cao tính chiến đấu và tính lý luận của Tạp chí Cộng sản trong điều kiện hiện nay”; “Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta hiện nay”; “Nâng cao năng lực và phẩm chất của phóng viên báo chí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Định hướng hoạt động và quản lý báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay”. Trong các đề tài đó, một số được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và được in thành sách.

Từ năm 1998 đến năm 2008, Hội đồng khoa học Tạp chí gồm các đồng chí trưởng ban và tiến sĩ, hoạt động theo quy chế. Năm 2009, Hội đồng Khoa học được kiện toàn, thành viên Hội đồng là các đồng chí trong Ban Biên tập và các trưởng ban chuyên môn. Hội đồng lập ra tổ thư ký, giúp việc nên hoạt động khoa học ngày càng đi vào nền nếp. Công tác khoa học của cơ quan phát triển theo hướng: triển khai thực hiện các đề tài, các dự án, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, xuất bản sách.

Về các đề tài nghiên cứu khoa học, từ năm 2001 đến nay, Tạp chí Cộng sản đã thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, do PGS, TS. Vũ Văn Hiền làm chủ nhiệm (2001 - 2004); “Đổi mới các quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam”, do GS, TS. Lê Hữu Nghĩa làm chủ nhiệm (2004 - 2006); “Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam”, do GS, TS. Tạ Ngọc Tấn chủ nhiệm (2007 - 2010); “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, do TS. Phạm Tất Thắng chủ nhiệm (2007 - 2010); “Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, do PGS, TS. Vũ Văn Phúc làm chủ nhiệm (2011-2015); “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”, do TS. Phạm Tất Thắng chủ nhiệm (2011-2015).

Để thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ lý luận, chính trị, nhiều cán bộ biên tập đã tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các Ban Đảng (cấp bộ), như “Nâng cao năng lực phẩm chất của phóng viên báo chí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (năm 1999) do đồng chí Hà Đăng chủ nhiệm; “Nâng cao chất lượng biểu dương và phê phán của báo chí hiện nay” (năm 1999), và “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” (năm 2002), do PGS,TS. Vũ Văn Hiền chủ nhiệm; “Định hướng hoạt động và quản lý báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường” (năm 1999) “Báo chí với chống quan liêu tham nhũng” (năm 2001),  (năm 2002) và “Tạp chí Cộng sản với việc nghiên cứu và tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc” (năm 2003), “Tạp chí Cộng sản với việc góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay”, do PGS, TS. Trần Quang Nhiếp làm chủ nhiệm; “Vai trò của báo chí đối với việc đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước hiện nay” (năm 2002) và “Báo chí với tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới đất nước” (năm 2005) do TS. Phạm Tất Thắng chủ nhiệm.

Năm 2006, Tạp chí có 4 đề tài: “Tạp chí Cộng sản với việc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, phản động, góp phần ổn định và phát triển đất nước” do TS. Đỗ Nhật Tân chủ nhiệm; “Nâng cao chất lượng tuyên truyền vấn đề phát triển bền vững trên Tạp chí Cộng sản”, do TS. Lê Xuân Đình chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản với việc nghiên cứu đường lối tuyên truyền của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề tôn giáo” do TS. Hồ Trọng Hoài chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản với nhiệm vụ tuyên truyền văn hóa - mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội”, do TS. Chu Thái Thành chủ nhiệm.

Năm 2007, Tạp chí tham gia 4 đề tài: “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - những vấn đề đang đặt ra hiện nay”, do PGS, TS. Trương Giang Long chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản với nhiệm vụ góp phần tổng kết kinh nghiệm thực tiễn địa phương thời gian qua và một số vấn đề đặt ra hiện nay”, do TS. Nguyễn Linh Khiếu chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản với việc tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế”, do TS. Nguyễn Thúy Anh chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng” do TS. Đoàn Thế Hanh chủ nhiệm.

Năm 2008, Tạp chí tham gia 2 đề tài: “Tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên báo chí của Đảng - thực trạng và giải pháp” do TS. Hoàng Văn Tuệ chủ nhiệm; “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo Đảng về tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu trong thời kỳ hiện nay” do TS. Phạm Việt Dũng chủ nhiệm.

Năm 2009, Tạp chí thực hiện 5 đề tài là: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”, do TS. Lê Minh Phụng chủ nhiệm; “Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp” do TS. Mai Hải Oanh chủ nhiệm; “Tạp chí Cộng sản với việc truyên truyền việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta hiện nay” do TS. Nguyễn Xuân Thông chủ nhiệm; “Dân chủ trực tiếp ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp” do TS. Nguyễn Thị Vy chủ nhiệm; “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số trên báo chí” do TS. Phạm Văn Hiệp chủ nhiệm.

Năm 2010, Tạp chí tham gia 01 đề án: “Nâng cao chất lượng loại bài tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới”, do PGS, TS. Lê Xuân Đình chủ nhiệm.

Năm 2011, Tạp chí tham gia 4 đề tài, đề án: Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở”, do ThS. Lê Hải chủ nhiệm; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phát hành các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản ở khu vực phía Nam”, do ThS. Phùng Ngọc Bảo chủ nhiệm; Đề tài “Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới”, do TS. Nguyễn Thành Lợi chủ nhiệm; Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh duyên hải miền Trung trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, do ThS. Trần Văn Tấn chủ nhiệm.

Năm 2012, Tạp chí tham gia 5 đề tài, đề án: Đề tài “Nâng cao hiệu quả của nhà nước về điều tiết thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, do TS. Phạm Việt Dũng chủ nhiệm; Đề tài “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo Đảng ở đồng bằng sông Cửu Long”, do GS, TS. Trương Giang Long chủ nhiệm; Đề án “Tăng cường thảo luận, trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về lý luận chính trị trên Tạp chí Cộng sản”, do PGS, TS. Vũ Văn Phúc chủ nhiệm; Đề án “Tăng cường thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài của Tạp chí Cộng sản”, do TS. Phạm Tất Thắng chủ nhiệm; Đề tài “Báo chí tuyên truyền về hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XI của Đảng”, do TS. Nguyễn Thúy Anh chủ nhiệm.

Năm 2013, Tạp chí tham gia 4 đề tài: “Kết hợp chính sách kinh tế với chính sách xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI - một số vấn đề lý luận”, do PGS, TS. Vũ Văn Hà chủ nhiệm; “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay”, do TS. Phạm Văn Hiệp chủ nhiệm; “Tăng cường thực hành dân chủ̉ trong sinh hoạt đảng góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI”, do PGS, TS. Đoàn Thế Hanh và ThS. Nguyễn Đức Kha chủ nhiệm; “Một số vấn đề về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)”, do ThS. Nguyễn Thái Sơn chủ nhiệm.

Ngoài ra, Tạp chí còn tham gia thực hiện Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Hội đồng Lý luận Trung ương; triển khai các dự án: Dân số và Phát triển của UNFPA, Phát huy dân chủ ở cơ sở của SIDA; tham gia dự án Đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính Trung ương…

Về tổ chức các hội thảo khoa học - thực tiễn, các cuộc hội thảo đã bám sát các nghị quyết của Đảng, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với cuộc sống, gây được ấn tượng sâu sắc với các địa phương và các các cán bộ nghiên cứu lý luận ở nước ta. Những cuộc hội thảo đã góp phần nâng cao trình độ lý luận cán bộ Tạp chí, đồng thời tham gia tổng kết thực tiễn ở một số lĩnh vực, đóng góp vào công tác lý luận chung của Đảng ta trong tình hình hiện nay; mở rộng các mối quan hệ và nâng cao uy tín của Tạp chí Cộng sản với các cấp, ngành và các địa phương. Sau hội thảo đều có các bài tổng thuật đăng trên Tạp chí và các bài tham luận đều được tập hợp in thành kỷ yếu làm tư liệu nghiên cứu.

Năm 2003, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tổ chức hội thảo “Khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”;

Năm 2004, Tạp chí phối hợp với Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”; phối hợp với các bộ và các địa phương tổ chức các cuộc hội thảo: “Thực hiện chính sách dân tộc- vấn đề và giải pháp”, “Hội nhập kinh tế quốc tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”, “Phát triển khu công nghiệp và khu chế xuất ở các tỉnh phía Bắc - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, “Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Đồng Nai”, “Phát huy dân chủ ở xã phường” tại các tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Nghệ An, Thừa thiên - Huế, Đồng Tháp, Hà Nội.

Năm 2005, Tạp chí phối hợp tổ chức 2 cuộc hội thảo: “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và việc nâng cao đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay”“Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới”.

Năm 2006, Tạp chí phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức hội thảo “Xóa đói, giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững ở nước ta hiện nay”; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Báo Nhân Dân và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”.

Năm 2007 và 2008, Tạp chí đã phối hợp với các địa phương tổ chức các hội thảo: “Thực trạng đời sống công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và những vấn đề đặt ra” (tại Bình Dương); “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - thực tiễn vùng mỏ Quảng Ninh” (tại Quảng Ninh), “Phát triển Khu Công nghiệp, Khu chế xuất khu vực đồng bằng sông Cửu Long - triển vọng và thách thức” (tại Long An). Ngày 20-9-2007, 4 cơ quan: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã: những vấn đề lý luận và thực tiễn” .

Năm 2008, Tạp chí phối hợp tổ chức 2 hội thảo: “Bảo vệ môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” “Đổi mới công tác xây dựng, quản lý và bảo về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Năm 2009, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức các hội thảo: “Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới” tại Thành phố Hồ Chí Minh, và “Khu kinh tế mở Chu Lai - thực tiễn xây dựng, phát triển và những vấn đề đặt ra” tại tỉnh Quảng Nam.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, để cung cấp luận cứ khoa học cho tổng kết 30 năm đổi mới, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003, từ năm 2011 đến 2015, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học.

Năm 2011, Tạp chí Cộng sản tổ chức các tọa đàm hội thảo: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”; “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị”; “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Khâu đột phá để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Duyên hải miền Trung”; “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”; “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”; “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đồng Nai và những vấn đề đặt ra”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp”. Đồng thời, Tạp chí phối hợp tổ chức các tọa đàm hội thảo khoa học: “Liên kết “4 nhà” - Giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long” (phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre); “Văn kiện Đại hội XI của Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam); “Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các tỉnh Duyên hải miền Trung” (phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam); “Xây dựng nông thôn mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tỉnh ủy Nam Định); “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế” (phối hợp với Viện Chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Năm 2012, Tạp chí phối hợp tổ chức các hội thảo: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO” (phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế); “An sinh xã hội ở nước ta: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); “Bàn về các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”” (phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh); “Vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” (phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ); “Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị” (phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh); “Phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay” (phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên” (phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tỉnh ủy Đắk Lắk); “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” (phối hợp với Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh); “Công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế” (phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước); “Tuyên truyền trên báo Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (phối hợp với Tỉnh ủy Hậu Giang); “Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động” (phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, “Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai nhìn từ thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long” (phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV).

 
Ngày 9-3-2012, Tạp chí Cộng sản phối hợp Bộ Công thương, Ủy ban Quốc gia về HNKTQT tổ chức Hội thảo quốc gia: Năng lực cạnh tranh của doang nghiệp Việt Nam sau 5 năm  gia nhập WTO

 
Ngày 27-12-2012, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Năm 2013, Tạp chí Cộng sản tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm: “Tuyên truyền về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài trên báo chí”; “Bàn về giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” (phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Long An); “Đẩy mạnh tuyên truyền trên báo Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long” (phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang), “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay”(phối hợp với Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lý luận chính trị Thành phố Hồ Chí Minh”, “Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay”(phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường); “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; “Sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới và ứng xử của các nhà báo trẻ”.

Năm 2014, Tạp chí tổ chức và phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học: “Về một số quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”; “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác biên tập”; “Vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” (phối hợp với Bộ Công an); “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm nhìn lại” (phối hợp với Tỉnh ủy Cần Thơ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ); “Kinh tế nhà nước sau 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III); “Góp phần Tổng kết 30 năm đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, khoa giáo và dân vận của các cơ quan Đảng Trung ương” (phối hợp với Hội đồng khoa học Các cơ quan Đảng Trung ương); “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường); “Xoá đói, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phía Nam” (phối hợp với Tỉnh ủy Trà Vinh); “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh” (phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh); “Hội nhập kinh tế quốc tế: 30 năm nhìn lại và thực tiễn Quảng Ninh” (phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh); “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV).

Năm 2015, Tạp chí Cộng sản tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo: “Vị trí, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam” (phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh); “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tăng cường quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh, thành phía Nam trong tình hình mới” (phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7); “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - đột phá phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị - từ thực tiễn Hà Nam” (phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam); “Vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” (phối hợp với Bộ Công an); “Bàn giải pháp phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở các tỉnh, thành phía Nam” (phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận).

Nhìn chung, công tác khoa học đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng biên tập của đội ngũ biên tập viên Tạp chí, kết quả của nhiều nghiên cứu đã được xã hội hóa, được in thành sách hoặc đăng trên các tạp chí. Đây là những tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu và học tập. Một số cán bộ Tạp chí tích cực tham gia phối hợp nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo với các cơ quan khác.

5- Trong những năm đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, ngoài số cán bộ được cử đến các tỉnh thuộc Khu 4 cũ là nơi địch đánh phá rất ác liệt để nghiên cứu, viết bài, Ban Biên tập tạp chí còn tổ chức nhiều đoàn đi vào một số địa phương ở vùng này để tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện trong thực tế.

Khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Ban Biên tập đưa phần lớn cán bộ biên tập cùng bộ phận hành chính quản trị sơ tán lên Đồng Bèn thuộc tỉnh Hòa Bình. Từ Thủ đô về đây, anh chị em đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện làm việc và ăn ở, sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn của nơi rừng núi xa xôi này. Anh chị em cũng sớm hòa mình với đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây, được bà con quý mến. Ngoài công tác chuyên môn, việc học tập lý luận, chính trị, nghiệp vụ, sinh hoạt đảng và các đoàn thể, luyện tập quân sự... được duy trì đều đặn. Anh chị em còn thu xếp thì giờ giúp đồng bào nâng cao hiểu biết thời sự, chính sách, học tập văn hóa; ngoài ra còn tổ chức sản xuất rau quả, sắn khoai, chăn nuôi lợn gà để cải thiện đời sống...

Năm 1968, khi các cuộc ném bom, bắn phá của Mỹ giảm đi, anh chị em trở về Hà Nội. Từ tháng 5-1972, Mỹ lại ồ ạt đánh phá miền Bắc. Cơ quan phải đưa một bộ phận cán bộ, nhân viên sơ tán lên Trúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội và một số nơi khác, một số anh chị em vẫn trụ lại ở Hà Nội để làm việc, bảo đảm tạp chí ra đúng kỳ. Trong suốt những năm tháng cán bộ phải đi sơ tán, tạp chí Học tập vẫn xuất bản đều đặn.

Sau khi có quyết định xuất bản tạp chí Học tập, theo đề nghị của Ban Biên tập tạp chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thông tri cho các liên khu ủy, khu ủy, thành ủy, tỉnh ủy chọn cán bộ có năng lực làm thông tin viên cho tạp chí.

Đồng thời, tạp chí Học tập đã từng bước xây dựng được một lực lượng cộng tác viên tương đối đông, đến năm 1960 đã có trên 300 người, trong đó có khoảng 100 cộng tác viên thường xuyên, bao gồm một số đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ chủ chốt ở các ngành, các cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực và một số cán bộ địa phương. Hằng năm, số bài của cộng tác viên chiếm khoảng từ 65% đến 75% tổng số bài đăng trên tạp chí. Rõ ràng, cộng tác viên là lực lượng đã có đóng góp rất quan trọng, không thể thiếu đối với tạp chí.

Từ khi tạp chí Học tập được xuất bản, Bộ Biên tập tạp chí đã chú ý đến công tác bạn đọc, thường xuyên có mối quan hệ với bạn đọc để thu thập ý kiến đối với nội dung và hình thức của tạp chí, dưới nhiều hình thức khác nhau: trưng cầu ý kiến bằng cách gửi thư; cử cán bộ chuyên trách trực tiếp đến các cơ quan ở Trung ương và địa phương hoặc gặp các thông tín viên, cộng tác viên và các tập thể bạn đọc ở một số cơ quan để hỏi ý kiến; đồng thời tìm hiểu tình hình phát hành tạp chí... Khá đông bạn đọc thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, kể cả lưu học sinh, trí thức Việt kiều ở nước ngoài đã gửi thư phát biểu ý kiến về tạp chí. Nhiều bạn đọc còn gửi tiền ủng hộ tạp chí. Đầu những năm 80, đồng chí Tổng Biên tập trực tiếp viết thư gửi một số bạn đọc quen thuộc có trình độ, đề nghị nhận xét về tạp chí. Những năm sau, bộ phận bạn đọc thường kỳ liên hệ với các cơ quan tư tưởng, văn hóa, các trường học, học viện, các cấp ủy đảng, các địa phương... tổ chức hội nghị bạn đọc, có đại diện Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đến dự để trao đổi ý kiến về Tạp chí.

Từ năm 1992, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã thường kỳ phối hợp với một số tỉnh ủy, thành ủy tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc trong phạm vi từng tỉnh, thành hoặc một số tỉnh để lắng nghe ý kiến nhận xét, phê bình (tháng 3-1993 tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc ở Huế, có đại diện của Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng dự. Tháng 5-1994, tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc 10 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ở Nha Trang; tháng 6-1995, tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc khu vực Đông Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tháng 6-1996, hội nghị cộng tác viên và bạn đọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc và 4 tỉnh Bắc Trung Bộ; tháng 6-1997, hội nghị công tác viên và bạn đọc tại Bà Rịa - Vũng Tàu; tháng 5-1999, hội nghị cộng tác viên ở các tỉnh miền Trung tại Đà Nẵng; tháng 9-2000, hội nghị cộng tác viên, thông tin viên và bạn đọc ở 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tại Hà Tĩnh. Những năm qua, ngoài việc nhận và trả lời trực tiếp hàng trăm thư của bạn đọc gửi đến tòa soạn, tiếp nhận ý kiến đánh giá của đội ngũ thông tin viên, thường xuyên giới thiệu các ấn phẩm của Tạp chí trên một số phương tiện thông tin… Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp với Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổ chức nhiều hội nghị công tác phát hành - bạn đọc để lắng nghe thêm những ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực của bạn đọc về nội dung, chất lượng, hình thức của tạp chí, rút ra những bài học kinh nghiệm; tìm ra những biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho các ấn phẩm của Tạp chí đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, thiết thực nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận cơ sở,... Các hội nghị được tổ chức trong phạm vi từ từng tỉnh (Quảng Ninh năm 2003, Hà Tây, Hải Dương năm 2008, Lạng Sơn, Nghệ An năm 2009) đến khu vực (hội nghị cộng tác viên, thông tin viên và bạn đọc ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức tại Khánh Hòa; hội nghị sơ kết đánh giá công tác phát hành tạp chí ở các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2001; hội nghị phát hành - bạn đọc các tỉnh phía Bắc được tổ chức ở Lào Cai năm 2004; hội nghị phát hành - bạn đọc các tỉnh miền Trung được tổ chức ở Hà Tĩnh năm 2005; hội nghị phát hành - bạn đọc các tỉnh phía Nam được tổ chức ở Cần Thơ năm 2005, ở Kiên Giang năm 2009); “Hội nghị công tác phát hành 15 tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng được tổ chức vào tháng 9-2010 tại Đồ Sơn (Hải Phòng); Hội nghị phát hành các tỉnh khu vực phía Nam được tổ chức vào tháng 7-2011 tại Tây Ninh; hội nghị phát hành khu vực phía Bắc tháng 11-2013 tại Tuyên Quang; Hội nghị phát hành khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) năm 2013; Hội nghị phát hành khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được tổ chức vào tháng 5-2014 tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng); Hội nghị phát hành các tỉnh, thành khu vực phía Nam được tổ chức vào tháng 3-2014 tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), và trong phạm vi toàn quốc (được tổ chức tại Đồ Sơn năm 2002, Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006, Đồ Sơn năm 2007). Đặc biệt Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28 -12 -1996, của Bộ Chính trị khóa VIII về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, được tổ chức vào tháng 4 - 2012 tại Hà Nội. Từ Hội nghị này Ban Bí thư đã ra Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị cộng tác viên thường được tổ chức hằng năm.

6- Lúc đầu, Tạp chí Học tập in ở Nhà in báo Nhân Dân. Hơn 10 năm sau, Tạp chí chuyển sang in ở nhà in Kim Sơn. Sau đó không lâu, vào tháng 1-1968, Bộ Biên tập Tạp chí Học tập được giao quản lý và sử dụng Nhà in Bắc Hà. Từ đó, nhà in này mang tên Nhà in Tạp chí Học tập, và từ năm 1977, đổi tên thành Nhà in Tạp chí Cộng sản, có trụ sở chính tại 38 Bà Triệu (Hà Nội). Ngoài ra, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Nhà in còn quản lý cả cơ sở in sơ tán tại xã Đại Phú, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, có tên là H42. Khi cuộc chiến tranh kết thúc, cơ sở H42 tách một phần chuyển về 38 Bà Triệu. Thời kỳ đó, tuy thiết bị kỹ thuật của Nhà in còn nghèo, nhưng có nó tạp chí được chủ động trong điều hành công việc, cải tiến quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian in. Từ năm 1976, Tạp chí in ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1978, tập trung in ở Hà Nội và giao cho bưu điện thống nhất phát hành trong cả nước. Năm 1978, Nhà in Tạp chí Cộng sản được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1983 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đầu năm 1990, chấp hành quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hợp nhất các Nhà in báo Nhân Dân và Nhà in Tạp chí Cộng sản thành Liên hiệp xí nghiệp in Nhân Dân trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí đã giao Nhà in Tạp chí Cộng sản cho Ban Tài chính Quản trị Trung ương, và từ tháng 4-1990 Tạp chí in ở Nhà in Nhân Dân Hà Nội II. Ngày 26-5-1995, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định giao Nhà in về Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quản lý. Ngày 14-11-1995, Bộ Biên tập đã quyết định đổi tên Nhà in thành Nhà in Tạp chí Cộng sản. Năm 1998, Nhà in Tạp chí Cộng sản được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đầu năm 2000, kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập, Nhà in Tạp chí Cộng sản đã khánh thành trụ sở mới, khang trang hơn, hiện đại hơn, ở 38 Bà Triệu và đổi tên thành Công ty in Tạp chí Cộng sản.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là in các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản và các sách báo phục vụ Đảng và Nhà nước, Công ty còn chủ động khai thác mọi nguồn lực, mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh để góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Đảng và Nhà nước; cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên; doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ được nâng cấp từng năm. Tính tới thời điểm 2005, toàn bộ hệ thống thiết bị chế bản in và gia công sau in đã được đầu tư hoàn toàn bằng dây truyền công nghệ mới của Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng về chất lượng và tiến độ.

Năm 2007, doanh thu của Công ty đạt 70 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần so với năm 2001 - năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty). Năm 2008, doanh thu đạt 80 tỷ đồng. Năm 2009, Công ty đạt doanh thu 85 tỷ đồng và đã hoàn thành dự án hoàn thiện công nghệ với dàn thiết bị hiện đại đứng ở tốp đầu của ngành in Việt Nam, cụ thể: Hệ thống ghi bản CTP; hệ thống đóng xén sách liên hoàn bằng phương pháp đóng lồng dùng ghim thép; hệ thống đóng xén sách liên hoàn bằng phương pháp dùng keo nhiệt; hệ thống pha, cắt giấy cuộn; hệ thống vận chuyển nội bộ bằng xe nâng hạ, xe quặp giấy; máy in thử kỹ thuật số; 2 máy 8 cụm in 1 cụm láng lắc khổ lớn; 2 máy 4 cụm in 1 cụm láng lắc khổ lớn và 1 máy 6 cụm in khổ lớn.

Từ năm 2010 đến nay, Công ty mang tên Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Ngày 4-1-2010, Dự án xây dựng Xí nghiệp in Tạp chí Cộng sản tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) chính thức được khởi công với đầy đủ các hạng mục: Nhà kho và chế biến vật tư, nhà sản xuất, nhà điều hành, khu vực nghỉ ngơi cho bộ công nhân viên, hệ thống xử lý môi trường theo quy mô sản xuất khép kín được xây dựng trên diện tích 22.000m2. Đây là công trình được Ban Giám đốc, Chi ủy và toàn thể cán bộ công nhân viên đặt mục tiêu phấn đấu là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Sau 4 năm xây dựng, dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do suy giảm kinh tế, nhà máy in của Công ty đã hoàn thành giai đoạn một, cùng hệ thống máy móc thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng, đúng vào dịp đặc biệt và có ý nghĩa sâu sắc - kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (ngày 20-1-2013). Đến nay, Công ty đã có thêm 5 máy in offset từ 4 - 8 màu, với tổng cộng 30 đơn vị in; Các thiết bị mới và hiện đại này với tính năng tự động hóa cao cho phép giảm thời gian chuẩn bị, điều chỉnh, giảm hao phí nguyên vật liệu trong quá trình in.

Với sự đầu tư này, Công ty in Tạp chí Cộng sản khẳng định đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu cao hơn của nhiệm vụ chính trị cũng như sản xuất, kinh doanh và từng bước chủ động hội nhập với khu vực và thế giới, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Hiện nay công ty đang sản xuất và cung cấp cho thị trường 3 nhóm sản phẩm chính: 1- In tạp chí, sách báo văn hóa phẩm, catalog, hóa đơn, tờ rơi;…2 -Làm tem nhãn và bao bì; 3- Kinh doanh và dịch vụ thương mại.

Đội ngũ CBCNV của Công ty hiện gồm 200 lao động, trong đó hơn 40 lao động có trình độ đại học, cao đẳng; 1 thạc sĩ và 1 tiến sĩ công nghệ; hơn 130 lao động là công nhân kỹ thuật. Đội ngũ CBCNV đã làm chủ được hệ thống máy móc, thiết bị in hiện đại mỗi ngày in hàng triệu trang in để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hiện nay, công ty đã đứng trong tốp 5 doanh nghiệp in hàng đầu của miền Bắc, được nhiều khách hàng tin tưởng, nhiều công ty trong ngành nể trọng, đồng thời đã xây dựng và duy trì được một tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng đều dựa trên một loạt các tiêu chí và quy trình chất lượng chặt chẽ.

Khổ tạp chí lúc đầu là 17x24cm; từ năm 1960, mở rộng ra 19x27cm; từ số 1-1966, vì điều kiện kỹ thuật, rút lại còn 17x24cm. Từ số 1-1991, khổ tạp chí mở ra 19x27cm.

Số đầu của tạp chí Học tập (tháng 12-1955) in 68 trang; sau đó tăng lên trên 70 trang, rồi bình quân 80 đến 90 trang. Đầu năm 1978, tăng lên 108 trang; sang năm 1979, do khan hiếm giấy phải rút lại còn 90 trang; từ tháng 8-1980, in 72 trang. Trong những năm 1982 - 1986, số trang in của các số tạp chí trong năm xê dịch giữa 72-90-108. Những năm 1987 - 1990, in 90 trang. Từ đầu năm 1991 in 64, 72 hoặc 80 trang. Từ tháng 7-1995 đến 12-2003, tức là từ khi ra mỗi tháng hai kỳ và sau đó ra mỗi tháng 3 kỳ, thường xuyên in 64 trang với bốn trang bìa in bốn màu. Từ đầu năm 2004 đến hết năm 2006, in 80 trang và xuất bản hai kỳ một tháng. Hiện nay, cùng với Tạp chí Cộng sản số ra ngày mùng 1 hằng tháng với 112 trang, các ấn phẩm khác của Tạp chí là Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở với 96 trang, chuyên san Hồ sơ sự kiện với 60 trang, Đoàn kết và phát triển với 32 trang.

7- Số lượng phát hành năm 1955 - 1956, bình quân mỗi số 16.000 bản; năm 1960, con số đó tăng lên 45.000. Những năm 1961 - 1965, bình quân mỗi số 34.360 bản; những năm 1966 - 1975, tăng lên 43.050 bản.

Các số đặc biệt, số lượng cao hơn hẳn: số 4-1961 phục vụ cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân phát hành 212.585 bản; số 9-1969 về lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh: 206.855 bản; số 7-1976, về khóa họp đầu tiên của Quốc hội cả nước: 151.786 bản ...

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng và tạp chí Học tập đổi tên thành Tạp chí Cộng sản, số lượng phát hành tăng rõ rệt: năm 1976, bình quân mỗi số 72.000 bản; năm 1977, tăng lên 89.256 bản; từ năm 1978 đến năm 1985, số lượng phát hành dao động giữa con số 72.000 và 82.000. Do sự biến động về giá - lương - tiền, giá bán tạp chí tăng, từ cuối năm 1985, số lượng phát hành tạp chí giảm dần. Những năm trước đây, tạp chí được bán ra nhiều nước Âu, Á, Phi, Mỹ La-tinh. Theo thống kê năm 1968, 25 nước có bạn đọc đặt mua tạp chí; số lượng bán ra có năm bình quân mỗi số trên 1.400 bản. Những năm sau này, số tạp chí bán ra nước ngoài giảm nhiều, một phần quan trọng là do chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ.

Đến năm 1992, bình quân mỗi số còn 35.337 bản. Nhưng từ đầu năm 1993, số lượng phát hành tăng dần lên.

Đến tháng 9-1994, số lượng phát hành đạt 45.856 bản, tháng 11-1994: 46.732 bản, tháng 12-1994 gần 47.000 bản. Từ tháng 7-1995, tạp chí ra mỗi tháng 2 kỳ đồng thời ngày càng cải tiến nội dung, cho nên số lượng phát hành tăng nhanh. Từ năm 1995 đến năm 1998, bình quân mỗi số 50.000 bản. Từ năm 1999 đến 2001, bình quân 53.000 bản mỗi số. Từ đầu năm 2002, tạp chí ra mỗi tháng 3 kỳ, số lượng phát hành mỗi số tiếp tục tăng, đạt khoảng 57.320 bản. Từ đầu năm 2004 đến hết năm 2006, xuất bản hai kỳ một tháng, số lượng phát hành có lúc đạt mức 65.000 bản mỗi kỳ. Từ 1-1-2014, Tạp chí xuất bản 4 ấn phẩm in. Những năm qua, khủng hoảng kinh tế - tài chính trên thế giới, suy giảm kinh tế trong nước, xu hướng sụt giảm lượng báo in cùng với sự phát triển nhanh chóng của in-tơ-net… đã ảnh hưởng đến số lượng phát hành các ấn phẩm của Tạp chí. Tuy nhiên, số lượng phát hành các ấn phẩm đến nay vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định: Tạp chí Cộng sản số ra ngày mùng 1 hằng tháng phát hành khoảng 66.000 - 67.000 cuốn/kỳ; Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở: 62.000 - 63.000 cuốn/kỳ; Chuyên san Hồ sơ sự kiện: hơn 17.000 cuốn/kỳ; Chuyên đề Đoàn kết và phát triển: 33.090 cuốn/kỳ.

Để đẩy mạnh công tác phát hành các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới, đồng thời thực hiện các dịch vụ truyền thông, các sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, các hoạt động kinh tế tạp chí góp phần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh của Tạp chí Cộng sản và tăng nguồn thu cho Tạp chí theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; căn cứ Quyết định số 109 - QĐ/TW, ngày 28-6-2012, của Bộ Chính trị, về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản, tháng 8-2012, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định thành lập Trung tâm Phát hành và Dịch vụ truyền thông. Qua gần 15 năm hoạt động, Trung tâm Phát hành và Dịch vụ truyền thông (tiền thân là Phòng Quảng cáo và dịch vụ được thành lập từ năm 2001, rồi Trung tâm Dịch vụ báo chí từ tháng 6-2006 với một bộ phận quảng cáo ở miền bắc và một tổ quảng cáo ở miền Nam, sau đó được tách thành Trung tâm Dịch vụ báo chí ở miền Bắc trực thuộc Văn phòng và Trung tâm Truyền thông miền Nam trực thuộc Cơ quan Thường trực miền Nam từ năm 2009) luôn hoàn thành tốt chức năng của mình là đơn vị đầu mối cấp vụ trực thuộc Ban Biên tập; thực hiện nhiệm vụ phát hành và dịch vụ truyền thông, góp phần tăng nguồn thu để bổ trợ cho công tác xuất bản Tạp chí Cộng sản. Trong hoạt động dịch vụ truyền thông, ngoài nỗ lực giữ ổn định và phát triển công tác quảng cáo để bảo đảm doanh thu hằng năm, Trung tâm còn phối hợp xuất bản một số cuốn sách, như Anh hùng Việt nam trong công cuộc đổi mới (năm 2005); Tây Bắc Đổi mới và Phát triển (năm 2006); Cẩm nang Chùa Việt Nam (năm 2009); Gương mặt Anh hùng Việt Nam thời kỳ đổi mới (năm 2010);… Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, Trung tâm đã phát triển thêm một hướng đi mới, đó là phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được các chương trình giao lưu nghệ thuật, như Chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng (đây là chương trình thường niên của Tạp chí được tổ chức vào dịp nhân Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2); Chương trình Việt Nam: Điểm sáng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; Chương trình Đất nước trọn niểm vui; Chương trình Tôn vinh các tổ chức đảng trong doanh nghiệp; Chương trình Khúc tráng ca người chiến sĩ; Chương trình Tôn vinh vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và gương sáng thoát nghèo; Chương trình Vì biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc;…

8- Đánh giá được xu hướng phát triển và vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, ngay từ năm 1997, Ban Biên tập đã quyết định trang bị máy tính điện tử, đồng thời cử cán bộ đi học các lớp đào tạo về tin học để sử dụng máy tính phục vụ công việc. Năm 1999, Tạp chí trang bị máy chủ nhằm triển khai hệ thống mạng công nghệ thông tin ngay tại Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, tháng 3 - 2000, Tạp chí đã phát thử nghiệm Tạp chí Cộng sản điện tử và đến tháng 9 - 2001, phát chính thức Tạp chí Cộng sản điện tử trên mạng internet. Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hệ thống các cơ quan đảng, từ năm 2001 đến cuối năm 2006, Tạp chí đã tham gia Đề án tin học hóa hoạt động các cơ quan đảng giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 47), nhằm kết nối mạng với các ban Đảng và các tỉnh ủy trong toàn quốc. Sau Đề án, hầu hết cán bộ Tạp chí ở các vị trí cần làm việc bằng máy tính đều biết sử dụng máy tính và được trang bị máy tính để bàn có kết nối mạng internet.

Từ năm 2008 đến năm 2011, Tạp chí tham gia Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2006-2010 (Gọi tắt là Đề án 06). Kết quả thực hiện Đè án này là hệ thống mạng của cơ quan được nâng cấp, cơ quan được trang bị thêm một số máy chủ và máy tính cá nhân, xây dựng được Trang thông tin điện tử nội bộ trên hệ thống mạng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành cơ quan, phản ánh các hoạt động mọi mặt của cơ quan một cách nhanh chóng, kịp thời.

Để tiết kiệm được một số máy chủ trong hệ thống, từ năm 2014 Tạp chí Tạp chí đã ứng dụng thành công công nghệ ảo hóa tiên tiến (công nghệ ảo hóa Hyper-V và Vmware ESXi) và là đơn vị đầu tiên trong các ban Đảng ứng dụng công nghệ này. Việc xử lý sự cố từ Phòng Công nghệ đến các máy tính cá nhan trong hệ thống mạng LAN của cơ quan được thực hiện giúp tiết kiệm thời gian xử lý các sự cố xảy ra ở máy cá nhân.
9- Sau khi Ban Biên tập tạp chí hình thành thì chi bộ đảng cũng được thành lập, với số đảng viên ban đầu còn ít. Dần dần số cán bộ, nhân viên về nhận công tác ở cơ quan ngày một đông thì số đảng viên cũng được tăng lên. Đầu những năm 60, được sự chấp thuận của Đảng ủy các cơ quan Chính Dân Đảng Trung ương, chi bộ tạp chí được nâng lên thành đảng bộ. Trực thuộc Đảng bộ Tạp chí là các chi bộ nhỏ được tổ chức song song với một hoặc hai đơn vị công tác (tổ, ban) của Bộ Biên tập. Từ đó, trải qua các chặng đường công tác của tạp chí, ngoài các công việc thuần tuý đảng vụ, Đảng bộ mà đại diện là Đảng ủy, luôn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập, nhất là trong công tác tư tưởng. Nhờ đó, ngay cả những lúc ở trong nước hay trên thế giới tình hình diễn biến rất phức tạp, mọi người trong cơ quan, kể cả người ngoài Đảng, đều kiên định lập trường, quan điểm, đường lối của Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức, không bi quan, dao động; các đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, nêu cao vai trò đầu tàu, cùng toàn thể anh chị em cán bộ, nhân viên trong cơ quan cố gắng bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của tạp chí. Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010, toàn Đảng bộ có 12 chi bộ, 75 đảng viên. Trong nhiệm kỳ có 14 đồng chí chuyển đến, 11 đồng chí chuyển đi (nghỉ hưu và chuyển công tác khác), 2 đồng chí mất, 21 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Đến tháng 6-2010, Đảng bộ có 13 chi bộ và 91 đảng viên (trong đó 90 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị). Đến tháng 6 năm 2015, Đảng bộ có 14 chi bộ và 100 đảng viên (trong đó có 93 đảng viên chính thức, 7 đảng viên dự bị). Từ năm 2010 đến 2013, có 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: Võ Thủ Phương, Ngô Gia Khánh, Đoàn Văn Anh, Vũ Văn Phúc, Phạm Đình Đảng, và Vương Văn Thám, Nguyễn Huy Định.

Bên cạnh Đảng bộ, các tổ chức công đoàn, chi hội nhà báo, chi đoàn thanh niên, tổ nữ công, trung đội tự vệ lần lượt ra đời và hoạt động ngày càng có kết quả thiết thực.

Trong những năm kháng chiến chống Đế quốc Mỹ và thời kỳ bao cấp, khi đồng lương của cán bộ còn ít ỏi, hàng hóa khan hiếm, tổ chức công đoàn đã có nhiều cố gắng trong hoạt động của mình, đặc biệt đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn trong cơ quan. Trước năm 1994, tổ chức công đoàn Tạp chí trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng. Từ tháng 7-1994, khi thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công Đoàn Tạp chí Cộng sản hoạt động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong những năm qua, tổ chức công đoàn đã làm tốt chức năng giám sát các hoạt động của cơ quan, góp phần thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đồng thời thông qua cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phòng trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Để thống nhất hoạt động công đoàn trong toàn Bộ Biên tập, tháng 7-2013, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm được chuyển về Công đoàn Tạp chí Cộng sản. Thay đổi mô hình hoạt động của tổ chức công đoàn, Công đoàn Tạp chí Cộng sản trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, là Công đoàn cơ sở gồm có Công đoàn cơ sở thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản và 14 tổ công đoàn được tổ chức theo đơn vị trực thuộc Ban Biên tập. Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn mở rộng hơn, đội ngũ đoàn viên công đoàn lớn mạnh hơn. Năm 2015, số lượng đoàn viên công đoàn là gần 300 người, đoàn viên công đoàn Tạp chí Cộng sản không chỉ đơn thuần là cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính - sự nghiệp mà còn có cả cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Các hoạt động công đoàn ngày càng phong phú. Nhân dịp các ngày lễ lớn hằng năm, Công đoàn tổ chức cho anh chị em đi tham quan, thực tế ở nhiều địa phương để tăng sự hiểu biết về quê hương đất nước và tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các đoàn viên. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng là những lĩnh vực được Ban Chấp hành công đoàn chú trọng. Công đoàn Tạp chí Cộng sản đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Công đoàn thường xuyên chăm lo đến bữa ăn trưa hằng ngày và ăn ca của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại cơ quan Bộ Biên tập và Công ty In, Các nhà ăn được tổ chức an toàn, sạch sẽ, bảo đảm sức khỏe cho anh chị em. Hằng năm, Công đoàn Tạp chí tổ chức trao giải thưởng học sinh giỏi, tặng quà, phối hợp với Đoàn Thanh niên Tạp chí tổ chức vui chơi nhân ngày 1-6 và Tết Trung thu cho các cháu là con của cán bộ nhân viên trong cơ quan. Các hoạt động xã hội từ thiện cũng được tăng cường. Công đoàn đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đồng bào nghèo, đồng bào miền núi, tặng quà bộ đội nơi biên giới, hải đảo...

Chi hội Nhà báo đã có vai trò tích cực trong các hoạt động nghiệp vụ báo chí ở cơ quan, đóng góp vào việc xây dựng định mức công tác cho cán bộ biên tập và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của hội nhà báo. Tính đến tháng 6 năm 2015, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản có 68 hội viên, trong đó có 38 nam, 30 nữ, ở các lứa tuổi khác nhau.

Để góp phần nâng cao nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, Chi hội đã tổ chức một số lớp học nghiệp vụ báo chí; lớp tập huấn nghiệp vụ cho các nhà báo trẻ của Tạp chí Cộng sản; mời các chuyên gia báo cáo chuyên đề; tổ chức các hoạt động giao lưu với hội nhà báo một số tỉnh; tham gia các hoạt động thực tế, hội thảo, tọa đàm, các khóa học nghiệp vụ, các hoạt động thể dục thể thao, do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức. Một số hội viên của Chi hội đã theo học các khóa học bồi dường nghiệp vụ ngắn hạn, như khóa học “Quản lý ban biên tập báo mạng điện tử” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với trường Đại học Báo chí Lille (Pháp); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ maket và trình bày báo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với SIDA (Thụy Điển) tổ chức năm tại Hà Nội năm 2007, lớp “Quản lý báo chí truyền thông đa phương tiện” do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với SIDA (Thụy Điển) tổ chức tại Đà Nẵng năm 2009; tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, như lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về “Báo mạng điện tử”; “Quản lý Ban biên tập”; “Chiến lược truyền thông”; “Quản lý tòa soạn báo”; và các khóa học “Tạo doanh thu từ truyền thông số”; “Tổ chức tòa soạn báo chí đa phương tiện”; “Vai trò quản lý và lãnh đạo trong cơ quan báo chí”,…

Tham gia nhiều hội thảo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, như “Phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp và hiện đại”; Hội nghị toàn quốc nhằm đánh giá hoạt động báo chí năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2011 (ngày 5-5-2011); Hội thảo “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”; “Báo chí với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm”; “Nhà báo trẻ với môi trường nghề nghiệp”; “Báo chí đồng hành cùng Thủ đô”

Chi hội tổ chức các chuyến đi “Về nguồn”: thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2011, năm 2013, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội.

Ban Thư ký Chi hội cũng tích cực tham gia các công việc của cơ quan theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, như tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học... qua đó đóng góp trực tiếp vào các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hoạt động báo chí của cơ quan; tham gia xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Tạp chí Cộng sản theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; tham gia giảng dạy nghiệp vụ báo chí thường niên cho các đoàn cán bộ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí A-lun- may (CHDCND Lào) sang học, theo thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí A-lun-may.

Trong những thời kỳ cơ quan có số cán bộ ở độ tuổi thanh niên đông, các sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao do Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khá sôi nổi. Kế thừa thành quả các thế hệ đi trước tham gia công tác Đoàn Thanh niên để lại, qua mỗi chặng đường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ngày càng có những bước trưởng thành. Năm 2002, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng. Năm 2003, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Tư tưởng. Năm 2007, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản chuyển về trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương. Hoạt động trong một môi trường rộng lớn hơn, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Biên tập, cùng sự chủ động trong hoạt động của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tạp chí Cộng sản là lực lượng xung kích trong các nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động xã hội, giao lưu kết nghĩa, trên cơ sở đó thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia đông đảo. Đoàn Thanh niên thực sự là môi trường tốt để giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, kỹ năng xã hội cho đoàn viên. Giai đoạn 2002 - 2010, Đoàn Thanh niên đã giới thiệu được hơn 20 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Năm 2010, trên cơ sở hợp nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Tạp chí Cộng sản và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty In Tạp chí Cộng sản, Đại hội lần thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã được tiến hành. Sau đại hội, nhân sự và cơ cấu tổ chức của Đoàn Thanh niên được kiện toàn, với Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, bao gồm 2 chi đoàn, có số lượng đoàn viên là 106 người. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đánh dấu sự phát triển lên một tầm cao mới cả về quy mô, cũng như chất lượng hoạt động của Đoàn. Theo đó, các hoạt động không chỉ tập trung ở phong trào bề nổi, mà còn đi vào chiều sâu, phục vụ cho việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đoàn viên, như nghiên cứu khoa học, tập huấn nghiệp vụ…; đẩy mạnh hoạt động kinh tế của Đoàn, xã hội hóa các nguồn kinh phí để tạo nguồn thu.

Từ năm 2011, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tạp chí Cộng sản hướng vào các hoạt động gắn với công tác chuyên môn (công tác biên tập, nghiên cứu khoa học) và hoạt động tình nguyện tại chỗ, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan và giúp đoàn viên nâng cao năng lực chuyên môn, nổi bật là các hoạt động xây dựng văn hoá công sở, phối hợp tổ chức các lớp học nghiệp vụ, chủ trì tổ chức một số tọa đàm khoa học cấp Khối…; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, thành lập đội văn nghệ xung kích, đội bóng đá… Trong điều kiện các nguồn lực (kinh phí, điều kiện vật chất, con người) còn nhiều hạn chế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bô Biên tập Tạp chí Cộng sản tạo được sự gắn kết chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của cơ quan trong tổ chức các hoạt động; gắn kết với tổ chức đoàn của một số đơn vị bạn trong xây dựng và tổ chức các chương trình, qua đó gia tăng tiềm lực và sức lan tỏa của các hoạt động; chú trọng củng cố mô hình và tổ chức đoàn sau khi hoạt động theo mô hình mới (từ cấp chi đoàn cơ sở thành đoàn cơ sở).

Dù có những đặc thù riêng song gắn kết thành công hoạt động của Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản với Chi đoàn Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản. Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản được bổ sung thêm một số đồng chí cán bộ biên tập trẻ, nâng số lượng đoàn viên lên 34 đồng chí (tính đến tháng 3-2015). Đoàn viên Chi đoàn hầu hết đều là đảng viên, số đồng chí có trình độ sau đại học và cao cấp lý luận chính trị ngày càng tăng, là lực lượng đóng góp quan trọng vào công tác viết bài, biên tập bài, phục vụ biên tập của cơ quan. Chi đoàn Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản là lực lượng chính tham gia chuyển toàn bộ máy móc, nguyên vật liệu về xí nghiệp mới của Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); là lực lượng chính đảm nhiệm các khâu sản xuất, chủ trì sản xuất Phân xưởng Tem nhãn - lĩnh vực sản xuất mới của Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản. Cả hai chi đoàn đều tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2014 -2017 thành công, theo chủ trương mới của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối thí điểm nhiệm kỳ cấp chi đoàn kéo dài 2,5 năm, bổ sung thêm các đoàn viên trẻ, có năng lực vào Ban Chấp hành hai chi đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đoàn của cơ quan.

Năm 2010, đồng chí Bí thư Đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2010 - 2015; năm 2012 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo thành phần nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, từ đó có những thuận lợi hơn trong việc chỉ đạo công tác đoàn của cơ quan, cũng như đóng góp ý kiến vào các quyết sách của Trung ương Đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của cả nước.

Đoàn Thanh niên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tham mưu với Đảng ủy Tạp chí Cộng sản ban hành Nghị quyết số 27-NQ/ĐUTCCS, ngày 2-4-2014, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên của Tạp chí Cộng sản”. Đây là nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên đầu tiên trong lịch sử của Tạp chí Cộng sản, thể hiện sự quan tâm của Ban Biên tập, Đảng uỷ Tạp chí Cộng sản đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan. Ban Chấp hành Đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết quan trọng trên, là cơ sở để khắc phục những hạn chế, khó khăn, phát huy những ưu điểm, đưa công tác đoàn ngày càng phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên” năm 2011, 2013; liên tục từ năm 2011 đến năm 2014 đều nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vì “Đã có thành tích xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên”, trở thành một trong 10 Đoàn Thanh niên tiêu biểu nhất của 63 Đoàn Thanh niên thuộc các cơ quan bộ, ngang bộ trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, anh chị em trong đội tự vệ đã hăng hái tập luyện, tích cực tham gia bảo vệ cơ quan và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tháng 10-2013, Hội Cựu chiến binh của Tạp chí Cộng sản được thành lập, với 2 chi hội trực thuộc: Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Biên tập và Chi hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản. Như vậy, với sự thành lập Hội Cựu chiến binh của Tạp chí Cộng sản, hệ thống chính trị của Tạp chí đến nay đã được hình thành đầy đủ và hoàn chỉnh.

10- Những năm qua, ngoài các hoạt động tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị phát hành, hội nghị cộng tác viên… nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm; phát huy vai trò ngày càng rộng của Tạp chí trong xã hội; tăng thêm các mối quan hệ giữa Tạp chí với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cấp, các ngành, các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số bộ, như Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải,…; với một số địa phương, như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lai Châu,…và một số cơ quan, đơn vị, như Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty Xi-măng,… Theo thỏa thuận hợp tác, Tạp chí Cộng sản vừa giúp bạn đọc có thêm thông tin về những kết quả hoạt động, về những mô hình, điển hình tiên tiến; góp phần đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vừa mở rộng thêm ảnh hưởng, đội ngũ cộng tác viên, cũng như số lượng phát hành các ấn phẩm của Tạp chí trong các cơ quan, đơn vị đó.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống bộ đội Tăng Thiết giáp (5-10-1959 - 5-10-1999), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức lễ kết nghĩa với Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp. Sau đó Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã mở rộng hoạt động kết nghĩa với các đơn vị khác là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đó là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kết nghĩa. Hằng năm, nhân dịp những ngày lễ lớn của Đảng, Đất nước, dân tộc, quân đội, ngày truyền thống của các đơn vị kết nghĩa, Tạp chí Cộng sản đã phối hợp cùng các đơn vị bạn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, như gặp mặt, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; người có công với cách mạng; thăm và tặng quà các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; xây dựng nhà tình nghĩa…; tổ chức thăm hỏi, giao lưu với nhiều hình thức phong phú, sinh động, mang hiệu quả giáo dục thiết thực, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết, gắn bó và tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

11- Năm 1988, 4 cán bộ của Tạp chí được Hội đồng xét duyệt chức danh khoa học Nhà nước phong học hàm giáo sư: Trần Hồng Chương: giáo sư triết học; Nguyễn Văn Đặng và Trần Hỗ: phó giáo sư kinh tế học; Lê Xuân Vũ: phó giáo sư triết học. Năm 1992, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được phong phó giáo sư khoa học lịch sử (chuyên ngành xây dựng Đảng). Năm 1996, đồng chí Vũ Văn Hiền được phong phó giáo sư kinh tế và đồng chí Trần Quang Nhiếp được phong phó giáo sư triết học. Từ năm 2003 đến nay, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong cho một số cán bộ của Tạp chí học hàm giáo sư (Tạ Ngọc Tấn, Trương Giang Long) và phó giáo sư (Lê Xuân Đình, Nguyễn Linh Khiếu, Đoàn Thế Hanh, Mai Hải Oanh).

Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) đã tặng đồng chí Trần Hồng Chương Huy chương danh dự Julius Fucík “Vì những công lao đặc biệt trong lĩnh vực củng cố hòa bình, hợp tác quốc tế và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”.

Từ khi Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra giải thưởng báo chí, nhiều phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản đã được tặng giải (1).

Năm 1977

Giải nhất: Bài “Phát triển nông nghiệp - nhiệm vụ hàng đầu hiện nay” (số 10) của Nguyễn Văn Đặng.

Giải nhất: Bài “Bài học Quỳnh Lưu” của Thanh Hà (tức Hữu Hạnh)
(số 10).

Năm 1980

Giải nhì: Bài “Khoán màu ở Vĩnh Phú” của Hữu Hạnh (số 7).

Giải nhì: Bài “Nịnh” của Trung Thực (tức Nguyễn Tiến Hải) (số 10).

Năm 1981

Giải ba: Bài “Khoán lúa” của Hữu Hạnh (số 12).

Năm 1982

Giải nhất: Bài “Tình hình đất nước và nhiệm vụ của chúng ta” của Trần Quốc Tứ (tức Trần Hồng Chương) (số 5).

Giải nhì: Bài “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân” của Nguyễn Văn Đặng (số 4).

Giải nhì: Bài “Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh - nhiệm vụ cấp bách của tất cả các dân tộc” của Vũ Văn Tiên (số 6).

Giải nhì: Bài “Về cuộc đấu tranh trên thị trường hiện nay” của Lê Tòng (số 10).

Giải ba: Bài “Nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên” của Nguyễn Trọng Thụ (số 2).

Năm 1983

Giải nhất: Bài “Phẩm chất đảng viên” của Nguyễn Văn Lộc (số 8).

Giải nhì: Bài “Vươn tới đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng to lớn của nhân dân ta” của Lê Xuân Vũ (số 10).

Giải nhì: Bài “Xây dựng quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa người và người” của Phong Châu (số 3).

Giải ba: Bài “Đảng nhân dân cách mạng Campuchia - đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân Campuchia” của Tô Quyên (số 11 và 12).

Năm 1982-1983

+ Giải nhì Bông lúa vàng của Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Nông nghiệp: Bài “Kinh tế xuất khẩu trên địa bàn huyện” của Hữu Hạnh (số 8)

Năm 1985

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30-4-1975 - 30-4-1985), Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao phần thưởng của Bộ Quốc phòng cho các cơ quan thông tấn báo chí có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền cho sự nghiệp củng cố quốc phòng.

Tạp chí Cộng sản được tặng một bức trướng mang dòng chữ “Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và một bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải nhất Bông lúa vàng của Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Nông nghiệp: Bài “Cải tiến cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp” của Đào Duy Tùng (số 6).

Năm 1992

Giải báo chí toàn quốc: Bài “Thế giới sau Liên Xô sụp đổ” và “Thời cơ đâu dễ chớp” của Vũ Hiền (số 4 và số 7).

Năm 1993

Giải báo chí toàn quốc: Bài “Nhân quyền là gì ? Ai vi phạm nhân quyền ?” của Anh Thơ (tức Trịnh Cư) (số 7).

Năm 1994

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã trao phần thưởng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang xuất bản trong 5 năm 1989-1994.

Tạp chí Cộng sản được tặng bức trướng mang dòng chữ “Báo chí vì sự nghiệp quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Năm 1996

Giải báo chí toàn quốc

Giải khuyến khích: Bài “Về những đòi hỏi vô lý đối với sự lãnh đạo của Đảng” bài của Bùi Ngọc Trình

Năm 1997

Giải báo chí toàn quốc

Giải A: Bài “Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân” của Vũ Hiền.

Giải khuyến khích: Bài “Xu thế vận động tất yếu của chủ nghĩa xã hội hiện thực ngày nay” của Nhị Lê (tức Phạm Đình Đảng).

Năm 1998

Giải báo chí toàn quốc.

Giải C: Bài “Mở rộng dân chủ trực tiếp, thiết thực, đúng hướng và có hiệu quả” của Vũ Hoàng Công.

Giải báo chí viết về dân số:

Giải B: “Một số vấn đề về Dân số và Phát triển” của Vũ Hiền

Năm 1999

Giải báo chí toàn quốc

Giải C: Bài “Phản ánh nhân tố mới, sứ mệnh cao cả của nhà báo” của Chu Thái Thành.

Năm 2000

Giải cuộc thi viết về “Đảng quang vinh và công tác xây dựng Đảng” do Ban Tổ chức Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giải A: Bài “Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của Hà Đăng.

Giải B: Bài “Tiêu chuẩn người đảng viên trong giai đoạn hiện nay” của Vũ Hiền.

Giải C: Bài “Bức xúc cấp xã” của Tiến Hải.

Giải báo chí toàn quốc

Giải B: Bài “Kinh tế trang trại Việt Nam: Ba câu hỏi nhỏ, nhưng lời đáp...” của Nhị Lê (tức Phạm Đình Đảng).

Năm 2003

Giải “Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức

Giải C: Bài “Động lực phát triển của cách mạng nước ta” của Nhị Lê (tức Phạm Đình Đảng).

Tại các Giải báo chí quốc gia được tổ chức hằng năm bắt đầu từ năm 2006, Tạp chí Cộng sản đều đạt giải về thể loại chính luận, bình luận do cán bộ Tạp chí hay cộng tác viên của Tạp chí viết

Năm 2006

Giải B: Bài “Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta - một số vấn đề đặt ra” của Phạm Tất Thắng;

Giải Khuyến khích: Bài “Về đảng cầm quyền” của Nhị Lê (tức Phạm Đình Đảng).

Năm 2007
Giải B: Bài “Một số vấn đề của lãnh đạo, quản lý báo chí trong tình hình hiện nay” của Trần Đăng Tuấn (cộng tác viên của Tạp chí).

Năm 2008

Giải C: Bài “Một số suy nghĩ về sở hữu đất đai và tôn giáo ở Việt Nam xưa và nay” của Vũ Minh Giang (cộng tác viên của Tạp chí).

Năm 2009

Giải C: Bài “Phản ứng chính sách nào cần được ưu tiên trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu?” của Trần Đình Thiên (cộng tác viên của Tạp chí)

Giải C: Bài “Thực chất của cái gọi là “thúc đẩy dân chủ” ở nước ngoài của Mỹ” của Nguyễn Thành Lợi.

Trong các năm 2010 và 2011

Tạp chí Cộng sản đạt 3 giải báo chí quốc gia: 1 giải B và 2 giải C cho thể loại chính luận, chuyên luận;

2 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, điều tra, phản ánh được vào vòng chung khảo.

Năm 2014

Giải B: Bài “Tính chuyên nghiệp của báo chí trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” ” của Nguyễn Thành Lợi (cộng tác viên của Tạp chí)

Tham gia các giải báo chí do một số cơ quan, bộ, ngành tổ chức, như “Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình” năm 2011 do Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tạp chí đạt 2 giải C; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; Giải báo chí “Việt Nam về HIV/AIDS” năm 2011.

Năm 2012

Tạp chí Cộng sản đạt 1 giải C cho thể loại chính luận, chuyên luận; 1 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, điều tra, phản ánh được vào vòng chung khảo; đạt Giải 3 Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2012.

Năm 2014

Giải C “Giải văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm 2009 - 2014 viết về đề tài chiến tranh và cách mạng” do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đạt giải thưởng bìa đẹp: loại B trong Hội báo Xuân toàn quốc năm 2010 và 2015.

Ngoài ra, một số cán bộ biên tập của Tạp chí cũng đã được những giải thưởng khác nhau về các bài viết đăng ở các báo khác.

Vào dịp Khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 1983), nhiều đồng chí trong Bộ Biên tập Tạp chí đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương và Huy chương các hạng, trong đó các đồng chí sau đây được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất : Nguyễn Thị Loan Anh, Tạ Phong Châu, Trần Hồng Chương, Trịnh Cư, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Tài Đáp, Nguyễn Văn Đặng, Đỗ Hữu Hạnh, Lê Thị Tâm Hương, Trần Hổ, Nguyễn Văn Lộc, Trương Công Minh (tức Trần Minh Quốc), Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Tử Tấn, Vũ Văn Tiên, Nguyễn Thị Thái Thanh, Dương Thi, Trần Thị Kim Thoa, Dương Ngọc Kỳ, Nguyễn Trọng Thụ, Lê Tòng, Võ Xuân Tống, Lê Trì, Huỳnh Văn Trung, Lê Trung Việt, Lê Xuân Vũ, Trần Văn Vượng.

Trong những năm 1987-1991, nhiều đảng viên trong Đảng bộ Tạp chí Cộng sản được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: Trần Hồng Chương, Hà Xuân Trường, Vũ Văn Tiên, Trần Hỗ, Lê Tòng, Nguyễn Văn Lộc, Tạ Phong Châu, Lê Trì, Võ Xuân Tống, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Trọng Thụ, Nguyễn Tài Đáp, Trịnh Cư (tức Lê Tịnh), Lê Xuân Vũ.

Tháng 4-1996, đồng chí Hà Xuân Trường và tháng 1-1998, đồng chí Hà Đăng được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, còn nhiều đồng chí đã nghỉ hưu được nhận huy hiệu này ở các địa phương.

Năm 2003, đồng chí Trịnh Gia Ban được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Năm 2007-2008, nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng: đồng chí Nguyễn Văn Cầu được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Mạnh Dần, Doãn Đình Huề, Tạ Ngọc Tấn, Đỗ Nhật Tân, Vũ Bá Khang, Đoàn Thế Hanh, Trương Giang Long.

Do “Đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc” các đồng chí sau đây đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất:

Đồng chí Trần Hồng Chương (năm 1986).

Đồng chí Hà Xuân Trường (năm 1994).

Tháng 8-1998, đồng chí Tô Quyên được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đến năm 1985 tạp chí Học tập đã xuất bản liên tục 30 năm. Nhân dịp này, Hội đồng Bộ trưởng đã tặng bằng khen cho một số cán bộ của tạp chí vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”: Đỗ Hữu Hạnh, Lê Thị Tâm Hương, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn Thiện Nhân, Lê Tòng, Lê Trì, Lê Xuân Vũ.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Cách mạng Tháng Tám và Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945 - 2-9-1990), Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo chuyên nghiệp có từ 25 năm làm báo trở lên và đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp báo chí cách mạng. Trong số các nhà báo được tặng huy chương đợt này có 23 đồng chí là cán bộ Tạp chí Cộng sản : Phạm Thị Hải Âu, Trần Hồng Chương (truy tặng), Trịnh Cư, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Văn Đặng, Đỗ Hữu Hạnh, Lê Thị Tâm Hương, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn Văn Lộc, Trương Quốc Minh (Tô Quyên), Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Tử Tấn, Hoàng Chí Thân, Nguyễn Trọng Thụ, Vũ Văn Tiên, Lê Tòng, Võ Xuân Tống, Lê Trì, Hà Xuân Trường, Lê Trung Việt, Lê Xuân Vũ, Trần Văn Vượng.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã trao tặng huy chương này cho đồng chí Đào Duy Tùng, nguyên Tổng Biên tập tạp chí. Đồng chí Hà Đăng, lúc này là Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cũng đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Các đợt sau có thêm một số đồng chí được tặng huy chương này:

Tháng 6-1992: Mai Thị Đạm, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Phú Trọng.

Tháng 6-1993: Vũ Xuân Kiều.

Tháng 6-1994: Trần Thị Xuân Diệu, Nguyễn Thị Thảo.

Tháng 6-1995: Bùi Ngọc Trình.

Tháng 2-2003: Nguyễn Văn Đức, Mai Thanh Hằng, Trần Thị Hồng, Doãn Đình Huề, Đỗ Nhật Tân, Phạm Tất Thắng, Hoàng Thị Bích Yến.

Tháng 5-2004 : Phạm Đình Đảng, Chu Thái Thành.

Nhân kỷ niệm lần thứ 62 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-1993), đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được Trung ương Đoàn tặng Huy chương vì thế hệ trẻ, và đồng chí Nguyễn Tiến Hải được tặng Huy chương danh dự của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 1996, đồng chí Nhị Lê (tức Phạm Đình Đảng) và năm 2000, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến được Trung ương Đoàn tặng Huy chương vì thế hệ trẻ. Tháng 7-1996, đồng chí Hà Đăng, Tổng biên tập và đồng chí Hà Xuân Trường, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản được tặng Huy chương danh dự của Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ). Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay: Các đồng chí Hà Đăng, Vũ Hiền, Nguyễn Văn Đức, Chu Thái Thành được Bộ Y tế tặng Huy chương Vì sức khỏe nhân dân. đồng chí Hà Đăng được tặng Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hiền, Nguyễn Xuân Hải, Mai Thị Đạm được tặng Huy chương Vì sự nghiệp công đoàn. Đồng chí Vũ Xuân Kiều được tặng Huy chương vì sự nghiệp lâm nghiệp. Các đồng chí Hà Đăng, Hà Xuân Trường, Nguyễn Tiến Hải, Vũ Hiền được tặng Huy chương Cựu chiến binh. Đồng chí Nguyễn Đăng Tiến được tặng Huy chương vì sự nghiệp văn hóa - thông tin.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành tư tưởng - văn hóa (1-8-1930 - 1-8-2000), các đồng chí đã từng tham gia Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và các đồng chí vụ trưởng đã công tác, cống hiến cho Tạp chí Cộng sản và ngành tư tưởng 30 năm trở lên, gồm các đồng chí Trần Quang Huy, Đào Duy Tùng, Vũ Tuân, Trần Hồng Chương, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Đặng, Vũ Văn Tiên, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Tiến Hải, Tô Văn Lâm, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Văn Lộc, Võ Xuân Tống, Lê Trì, Lê Văn Luy (Lê Xuân Vũ), Nguyễn Quý Lệ, Hoàng Chí Thân, Lưu Quyên, Nguyễn Trọng Thụ, Tạ Phong Châu, Trần Hỗ, Bùi Ngọc Trình, Vũ Xuân Kiều, Trịnh Gia Ban đã được Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng tặng Huy chương Vì sự nghiệp tư tưởng - văn hóa (theo công văn số 2685 CV/TTVH ngày 13-7-2000 của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương).

Năm 2007, một số đồng chí nguyên tổng biên tập, nguyên phó tổng biên tập, nguyên ủy viên ban biên tập, nguyên là cán bộ chủ chốt các ban, phòng, nguyên là cán bộ của Tạp chí đã được Nhà nước truy tặng và tặng nhiều huân chương bậc cao các loại.

Huân chương Hồ Chí Minh được truy tặng cho 2 đồng chí: Trần Hồng Chương, nguyên Tổng Biên tập (Quyết định số 1597/2007/QĐ-CTN ngày 17-12-2007); Hà Xuân Trường, nguyên Tổng Biên tập (Quyết định số 1598 /2007/QĐ-CTN ngày17 -12 - 2007).

Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 1143/2007/QĐ-CTN ngày 09 - 10 - 2007) được truy tặng cho 4 đồng chí: Lưu Quyên (Lưu Đức Hiểu), nguyên Trưởng Tiểu ban Văn giáo; Nguyễn Văn Lộc, nguyên ủy viên Ban Biên tập; Võ Xuân Tống, nguyên Trưởng ban Thường trú miền Nam; Tạ Phong Châu, nguyên Trưởng ban Văn xã.

Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số1143/2007/QĐ-CTN ngày 09-10-2007) được truy tặng cho đồng chí Tô Quyên (Trần Minh Quốc), nguyên Phó Trưởng ban Thường trú miền Nam.

Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số 1213/2007/QĐ-CTN ngày 18-10-2007) tặng cho 8 đồng chí: Vũ Văn Tiên, nguyên Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Văn Đặng, nguyên Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Tiến Hải, nguyên Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Xuân Dung, nguyên ủy viên Ban Biên tập; Hoàng Chí Thân, nguyên Trưởng Ban Thư viện - Tư liệu; Dương Thi, nguyên Giám đốc Công ty In; Lê Văn Luy, nguyên Trưởng Ban Văn xã; Nguyễn Trọng Thụ, nguyên Trưởng Ban Quốc tế.

Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số1142/2007/QĐ-CTN ngày 09-10-2007) tặng cho 2 đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Tổng Biên tập; Vũ Xuân Kiều, nguyên Trưởng Ban Kinh tế.

Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 1142/2007/QĐ-CTN ngày 09-10-2007) tặng cho 5 đồng chí: Trần Hỗ, nguyên Trưởng ban Kinh tế; Nguyễn Tài Đáp, nguyên Giám đốc Công ty In; Trịnh Gia Ban, nguyên Trưởng Ban Thường trú miền Nam; Trần Quang Nhiếp, nguyên Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Xuân Thông, Trưởng Ban Thư ký - Bạn đọc.

Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số 1142/2007/QĐ-CTN, ngày 09-10-2007) tăng cho 7 đồng chí: Lê Trì, nguyên Trưởng Ban Thư ký văn học; Nguyễn Quí Lệ, nguyên Trưởng Ban Thư ký văn học; Bùi Ngọc Trình, nguyên Trưởng Ban Chính trị - Triết học; Nguyễn Xuân Hải, nguyên Trưởng Ban Thông tin - Tư liệu; Nguyễn Văn Đức, nguyên Trưởng Ban Văn xã; Nguyễn Minh Quảng, nguyên Phó Chánh Văn phòng; Đỗ Nhật Tân, nguyên Trưởng Ban Chính trị - Triết học; Nguyễn Xuân Trụ, nguyên Giám đốc Công ty in.

Năm 2007, Công ty in Tạp chí Cộng sản được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số 1087/2007/QĐ-CTN, ngày 26-9-2007).

Tháng 8-2010, Ban Kinh tế, Ban Xây dựng Đảng và Ban Thư ký- Bạn đọc được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Các đồng chí: Võ Thủ Phương, Lê Xuân Đình, Nguyễn Văn Tâm và Doãn Đình Huề được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2011, Ban Tạp chí Cộng sản điện tử và Cơ quan Thường trực tại miền Nam được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Văn phòng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Tiến Nghĩa và Hoàng Thị Bích Yến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2012, các ban: Chuyên đề cơ sở, Hồ sơ sự kiện, Vụ Tổ chức - Cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2013 các ban: Quốc tế, Thông tin - Tư liệu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Tiến Nghĩa và Vũ Thị Thanh Nhàn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Một số đồng chí lãnh đạo của Tạp chí đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” do ủy Ban Kiểm tra Trung ương trao tặng: Năm 2005, có các đồng chí Trần Quang Nhiếp, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Hải. Năm 2007, có các đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Bí Thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Nguyễn Đăng Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Phạm Tất Thắng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập (Quyết định số 566-QĐ/KTTW ngày 03-10- 2007).

Năm 2008, Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp an ninh” cho đồng chí Tạ Ngọc Tấn.

Năm 2009, Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 8 đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng: Tạ Ngọc Tấn, Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy; Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy; Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập, Đảng ủy viên và 5 đồng chí nguyên là phó tổng biên tập Tạp chí: Nguyễn Văn Đặng, Vũ Văn Tiên, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Tiến Hải, Trần Quang Nhiếp (Quyết định số 123-QĐ/BDVTW ngày 30-9-2009).

Tháng 6-2010, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 8 hội viên của Chi hội là các đồng chí: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Vy, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Mai Hải Oanh, Trần Quang Hải, Đoàn Văn Anh.

Tháng 6-2015, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 3 hội viên của Chi hội là các đồng chí: Nguyễn Tiến Nghĩa, Nguyễn Linh Khiếu, Trịnh Văn Cường.

Hằng năm, với những hoạt động tích cực của mình, Công đoàn Tạp chí Cộng sản đều được Công đoàn Viên chức tặng Bằng khen. Nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Tạp chí có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn đã được Tổng Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn”.

Năm 2013, Vụ Tổ chức - Cán bộ được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

 
Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và các đồng chí nguyên Tổng Biên tập tại Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên và đón nhận Huân chương Sao Vàng

Trong các năm 2011 -2014, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí Cộng sản được tặng Kỷ niệm chương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2015), đồng chí Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đồng chí Phó Tổng Biên tập Phạm Đình Đảng (Nhị Lê) và đồng chí Trần Thị Hồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ được tặng Huân chương Lao động Ba.

Cơ quan Thường trực tại miền Nam, Công ty Trách nhiệm nhiệm hữu hạn một thành viên in Tạp chí Cộng sản, và các đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; Doãn Thị Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.