Quán triệt các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS. CHU QUANG THIỆN

Thượng tá, Chánh Văn phòng, Học viện An ninh nhân dân

Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội

PGS, TS. ĐOÀN THẾ HANH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - Khoa học và niềm tin

PGS, TS. LƯU NGỌC KHẢI

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - Khoa học và niềm tin

PGS, TS. Lưu Ngọc Khải

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

PGS, TS. ĐỖ XUÂN TUẤT

Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh