Bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - Khoa học và niềm tin

PGS, TS. LƯU NGỌC KHẢI

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Bùi Thị Tỉnh

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bàn luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - Khoa học và niềm tin

PGS, TS. Lưu Ngọc Khải

Đại tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng