Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn - một điểm nhấn quan trọng trong bài viết “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐỖ NGỌC AN

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Tầm nhìn thời đại và tư duy độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc

TRƯƠNG THỊ THU THANH - PHẠM NGỌC TRẠNG

Trường Đại học Phú Yên

Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. BÙI THỊ TỈNH

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Quán triệt các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS. CHU QUANG THIỆN

Thượng tá, Chánh Văn phòng, Học viện An ninh nhân dân