Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Phấn đấu xây dựng một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Khôi Nguyên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam