Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - phương thức tối ưu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TS BÙI ĐÌNH TIỆP

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Quan điểm phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GS, TS Trần Văn Phòng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TS Nguyễn Khắc Trai

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bảo vệ Đảng - vì sự trường tồn, phát triển của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

TS Vũ Văn Bách

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng