Hội nghị điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 4

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản

Khơi thông nguồn lực phát triển các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Nâng cao hiệu quả liên kết vùng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển các tỉnh Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

TS HUỲNH MINH SƠN

Đại học Đà Nẵng