Hội nghị điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 4

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản

Khơi thông nguồn lực phát triển các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Một số quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội khu vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS Phạm Đi - TS Lương Tình - Nguyễn Văn Tốn

Học viện Chính Trị Khu vực III - Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ - Ban Kinh tế Trung ương