Khơi thông nguồn lực phát triển các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng