Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu: Tiềm năng, thách thức và triển vọng

Lê Ngọc Thùy Dương

Học viện Ngoại giao

Quảng Ninh phát huy lợi thế cạnh tranh, hiện thực hóa chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế

Thu Nga

Định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong bối cảnh mới ở Việt Nam

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thương mại biên giới ở tỉnh Quảng Ninh

Việt Tùng

Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

PGS, TS NGUYỄN TRÚC LÊ - TS VŨ DUY

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội