Định hướng, giải pháp giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta

Thu Thanh

Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của Đảng ta (Kỳ 1)

TS. Lê Hải

Tạp chí Cộng sản

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay

TRƯƠNG HÒA BÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ