Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Hoàng Văn Phai - TS. Phùng Mạnh Cường

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Petrovietnam phát triển khoa học - công nghệ: Biến những điều không thể thành có thể

Sỹ Minh

Thu hút nhân tài ở Ấn Độ và hàm ý đối với Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Xuân Trung - ThS. Nguyễn Lê Thy Thương

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát huy vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế

TS. Luận Thùy Dương

Đại sứ, Học viện Ngoại giao

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến văn hóa, lối sống người dân Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản