Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới

Đoàn Hiền

Hà Nội áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thông minh

Giang Nguyễn

Ứng dụng khoa học - công nghệ - Đòn bẩy trong phát triển nông nghiệp Thủ đô

Đoàn Hiền

Hà Nội đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngọc Sơn

Huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội): Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Ngọc Sơn