Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay

Hoàng Thị Huyền

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Phản bác luận điệu xuyên tạc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “đấu đá nội bộ, phe cánh”

Nguyễn Vinh Quang

Thiếu tá, Trưởng Ban Cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Nhận diện và phê phán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với “bệnh quan liêu” - ý nghĩa trong đấu tranh phòng, chống quan liêu hiện nay

PGS, TS. TRẦN ĐÌNH HUỲNH

Nghiên cứu viên cao cấp

Thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngọc Oanh

Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với bảo vệ chính trị nội bộ - Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

TS. PHAN THĂNG AN

Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương