“Nhóm lợi ích” trong thực thi chính sách đất đai

PGS, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa - TS. Nguyễn Văn Chung

Đại học Quốc gia Hà Nội - Tạp chí Cộng Sản

Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng

PGS, TS. PHAN TRUNG HIỀN* - ĐINH THỊ MỸ LINH**

* Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ - ** Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ