Đổi mới hoạt động giao đất, cho thuê đất, bảo đảm quyền của các chủ thể phù hợp với cơ chế thị trường

PGS, TS. PHẠM HỮU NGHỊ

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp

GS, TSKH. ĐặNG HÙNG VÕ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm Luật Đất đai

Lâm Trang

Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường