Hoàn thiện pháp luật đất đai từ góc nhìn về thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án

PGS, TS. PHAN TRUNG HIỀN - TRẦN THỊ NGỌC HÂN

GVCC, Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ -

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển (kỳ 3)

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp: Nhìn từ thực tiễn tỉnh Hà Nam (kỳ 2)

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp: Thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất, hướng đến nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Định giá đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa - khuyến nghị một số chính sách

PGS, TS. Phan Trung Hiền - Lê Thị Kim Loan

Trường Đại học Cần Thơ - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ