Mười vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

Đặng Văn Thanh

Việc trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam vừa tạo ra những cơ hội thuận lợi, những thời cơ, vừa đặt ra nhiều thách thức và khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, bởi xuất phát điểm của chúng ta còn thấp, chưa có kinh nghiệm vận hành một nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Vì vậy, cần triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007, trong mối quan hệ tổng thể của mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 với quyết tâm cao, chủ động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2006

Phan Doãn Nam

Những chặng đường đi đến Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn Việt Nam – Hoa Kỳ

Lương Văn Tự

Về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong thời kỳ mới

Đào Thế Tuấn

Công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới

Chu Thái Thành